Home

Grondtekst Statenvertaling

Statenvertaling - Wikipedi

De Statenvertaling is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht; de Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen. Tot dan toe werd er gebruikgemaakt van verschillende vertalingen, waaronder de Bijbelvertaling van Maarten Luther in het Hoogduits. Deze werd echter als een lutherse interpretatie beschouwd. Er. Vertalingen rechtstreeks vanuit de grondteksten, Hebreeuws en Grieks, zijn nog wat jonger. Een voorbeeld is de Engelse King James Version (1611), ook wel de Authorized Version genoemd, die sterk leunde op eerder werk van William Tyndale. In de Lage Landen verscheen niet veel later de Statenvertaling (1637). Statenvertaling on line - bijbel en kuns Statenvertaling staat dicht bij grondtekst. Letterlijk vertalen Bij het vertalen hielden de predikanten zich nauwkeurig aan de door de synode opgestelde richtlijnen. De vertalers moesten [] Bekijk . Statenvertaling verschijnt in 1637. Het drukken van de Bijbel De complete bijbeltekst kwam gereed op 10 oktober 1635

Efeze 6 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting) Concordantie. Een overzicht van alle woorden in de Statenvertaling, met verwijzingen naar de plaatsen waar de woorden in de tekst van de bijbel voorkomen Statenvertaling online - bijbel en kunst. BIJBEL. DAT IS DE GANSE HEILIGE SCHRIFT BEVATTENDE AL DE KANONIEKE BOEKEN VAN HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT

Bijbel - Statenvertaling

 1. Statenvertaling met kanttekeningen Op deze site kunt u de Statenvertaling met (of zonder) kanttekeningen raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Deze editie is volledig gecontroleerd aan de hand van de uitgave van 1657, waarin de drukfouten uit de eerste uitgave van 1637 hersteld zijn
 2. Boven de horizontale tijdlijn zien we de ontstaansgeschiedenis van de Griekse grondtekst, die gebruikt is voor de Statenvertaling, de Textus Receptus. Onder deze horizontale tijdlijn zien we het ontstaan van de Griekse grondtekst, die gebruikt wordt in veel moderne vertalingen de Westcott and Hort
 3. der nauwkeurige en

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen ISA: grondtekst toegankelijk voor iedereen! 'Overwin de taalbarrière en kom in aanraking met het Origineel', is de ondertitel van Scripture4all —de website van het interlineair Bijbel- en concordantie zoek- programma ISA (Interlinear Scripture Analyzer)

Kanttekeningen in de Statenbijbel - Gereformeerde

18 verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, 1 Thess. 4:5 door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven 1 EEN OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN IN EDITIE 2016 VAN DE HERZIENE STATENVERTALING Na de eerste volledige uitgave van de Herziene Statenvertaling in 2010 bereikten ons vele vragen, opmerkingen en suggesties van lezers. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur een commissie ingesteld om zich over al deze kwesties te buigen. Deze commissie heeft alle ingekomen opmerkingen en voorstellen grondig.

1 Johannes 5. 1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. 2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren De grondtekst van de Bijbel . Spreken over de grondtekst van de Bijbel kan een misverstand in de hand werken. Men kan hiermee namelijk de indruk krijgen dat het zou gaan om de oorspronkelijke tekst van het Oude en Nieuwe Testament. Maar de écht oorspronkelijke teksten, d.w.z. de.

Efeze 6 - Statenvertaling met kanttekeninge

16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; 17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven Maar de Statenvertaling is natuurlijk sterk verouderd. In 1637 was het taalgebruik van de Statenvertaling al geen gewoon dagelijks taalgebruik. Maar de afstand tussen het Nederlands en de grondtalen van de Bijbel was toen nog een stuk minder klein dan nu Met deze herziening, waaraan in 2002 werd begonnen, wordt beoogd de interesse van de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. De medewerkers aan deze herziening waren neerlandici, predikanten uit verschillende kerken en daarnaast ook kenners van de Bijbelse grondteksten. Zij deden dit werk pro Deo

Kinderen en ouders. 1 Kol. 3:20 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist.. 2 Ex. 20:12; Deut. 5:16; 27:16; Matt. 15:4; Mark. 7:10 Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte),. 3 opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde.. 4 En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, Deut. 6:7, 20; Ps. 78:4; Spr. 19:8; 29:17 maar voed hen op in de. En dat brengt je dan veel dichter bij de grondtekst(en) dan een NBG of Statenvertaling zou kunnen doen (om van de Nieuwe Bijbel Vervalsing maar helemaal te zwijgen). Echt te vertálen valt het natuurlijk niet, het verband tussen de letter Bet en het woord Huis, of de talrijke andere zijstraten die dit éne zinnetje telt

Grondtekst Statenvertaling en andere vertalingen. Door Ken Yehuwdiy, 11 januari 2013 in Geloof algemeen. Share Volgers. Statenvertaling staat dicht bij grondtekst. Letterlijk vertalen Bij het vertalen hielden de predikanten zich nauwkeurig aan de door de synode opgestelde richtlijnen. De vertalers moesten allereerst zo letterlijk mogelijk de oorspronkelijke tekst weergeven, omdat de Dordtse vaderen volgens de acta. Deze site geeft vooral informatie over de Statenvertaling. De redactie is overtuigd van de betrouwbaarheid en het blijvende belang van de Statenvertaling. Daarnaast bieden de kanttekeningen een schat aan informatie over de grondtekst, vertaalmogelijkheden en de uitleg van de Bijbeltekst

12. Gelijkenis van de boze wijngaardeniers. 1 En Matt. 21:33. Luk. 20:9. Hij begon door gelijkenissen tot hen te zeggen: Een mens Ps. 80:9. Jes. 5:1. Jer. 2:21. 12:10. plantte een wijngaard, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak, en bouwde een toren, en verhuurde dien aan de landlieden, en reisde buiten 's lands.. 2 En als het de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de. Een tweede kenmerk is dat een bepaald woord uit de grondtekst zoveel als mogelijk is met hetzelfde woord overal wordt vertaald. De Statenvertaling (voor het eerst gepubliceerd in 1637) is een groot voorbeeld hiervan. Deze is recentelijk herzien met de Herziene Statenvertaling (2010) Romeinen 10 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting) De Statenvertaling herzien 2 Elbert Boot De Herziene Statenvertaling en de grondtekst van het Nieuwe Testament 12 Jan Krans Van sprake Canaans tot taal van Kanaän 20 De herzieningen van de Statenvertaling door de eeuwen heen Hans Beelen en Nicoline van der Sijs Het dragen van de stigmata van Jezus 30 Galaten 6:17 in de Bijbel in Gewone Taa

concordantie Statenvertaling - alle woorden in de bijbe

Jan Krans, De Herziene Statenvertaling en de grondtekst van het Nieuwe Testament, in: Met Andere Woorden 29 (4), Haarlem 2010. De vertalers van de Herziene Statenvertaling (HSV) hebben voor het Nieuwe Testament dezelfde grondtekst gebruikt als de oorspronkelijke Statenvertalers in de zeventiende eeuw.Reden. De Statenvertaling verscheen in 1637. Het is de eerste Nederlandse bijbelvertaling direct vertaald uit de grondteksten. De Synode van Dordrecht (1618-1619) had de beslissing genomen deze vertaling te laten maken en bijna twintig jaar later is zij daadwerkelijk verschenen bij Paulus Aertsz van Ravensteyn te Leiden Maar de Statenvertaling is de grondtekst niet. Vier eeuwen geleden was het verlangen een góéde vertaling vanuit de oorspronkelijke talen te hebben. Dat was het uitgangspunt op de synode van Dordt. En dat willen we nu nog steeds. Dat is vertaalprincipe nummer één: zo precies mogelijk doorgeven wat er in de grondtekst staat Houd je bij de zuivere paden van onze al-oude Statenvertaling. Laat u niet verleiden tot een nieuwe vertaling die de naam draagt van een Herziene Statenvertaling. Dat woord is gestolen. Er is maar één vertaling die de Statenvertaling geldt, en dat is het woord wat God ons gegeven heeft, en de rest is geen zuiver woord van God.. De Textus receptus (TR) is inderdaad de basis van de Statenvertaling. Dat is niet het geval met de NBV. Prof. dr. Jakob van Bruggen (Vrijgemaakt) heeft m.i. met de stukken aangetoond dat de TR, de vanouds algemeen aanvaarde grondtekst van de Bijbel, betrouwbaar is

Statenvertaling online - bijbel en kuns

Het eerste verschil is al in de vraag benoemd. In de Studiebijbel is de bijbeltekst in de Herziene Statenvertaling (HSV) afgedrukt. De uitleg ervan volgt dus ook de HSV. De Bijbel met uitleg (BMU) bevat de Statenvertaling in de editie van de Gereformeerde Bijbelstichting. In beide uitgaven gaat aan elk bijbelboek een inleiding vooraf Herziene Statenvertaling (HSV) In 2010 verscheen de eerste bijbel in de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637, op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de uitvoering werd een stichting opgericht. HSV-bijbels zijn betrouwbaar, verstaanbaar en bevatten moderne spelling Handwijzer op de grondtekst van de bijbel (Hardcover). In deze Handwijzer (Oude en Nieuwe Testament in één band), die aansluit bij de Concordantie op de.. Het ontstaan van de Statenvertaling 1637. Tot de vervaardiging van een nieuwe protestantse bijbelvertaling werd besloten tijdens de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, die in de jaren 1618 en 1619 in Dordrecht gehouden werd. Men wilde een vertaling uit de grondtekst, zoals ook andere landen die kenden

Johannes 12 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting) De Herziene Statenvertaling (HSV) pagina 4 Hoofdstuk 3. De Herziene Statenvertaling, onderzocht vanuit de grondtekst en vergeleken met andere vertalingen pagina 7 Hoofdstuk 4. Het gebruik van Bijbelse kernwoorden door de Herziene Statenvertaling pagina 20 Hoofdstuk 5. Leessuggesties, om tot een persoonlijk oordee De statenvertaling is een vertaling die van deze eigenlijk onleesbare tekst een leesbare tekst maakt. De Naardense bijbel doet dat ook en kiest voor een meer poëtische/literaire benadering van de tekst. De beide vertalingen blijven dicht bij de oorspronkelijke grondtekst en geven weinig tot geen ruimte voor interpretatie

Statenvertaling met kanttekeninge

 1. Herziene Statenvertaling (HSV) Royal Jongbloed 2010. Het eerste exemplaar van de Statenvertaling werd op 17 september 1637 aangeboden aan de Staten-Generaal. In 1618 had de Dordtse Synode de opdracht gegeven. De Herziene Statenvertaling werd toepasselijk in Dordrecht gepresenteerd, op 4 december 2010 en een dag later in Leuven
 2. TY - JOUR. T1 - De Herziene Statenvertaling en de grondtekst van het Nieuwe Testament. AU - Krans, J.L.H. PY - 2010. Y1 - 2010. M3 - Article. VL - 2
 3. der gekeken naar NL grammatica, maar meer naar wat staat er. De herziene statenvertaling is ook goed te doen, voor de SV is een kwestie van gewenning. Wil je dat allemaal niet kan je de NBG 1951 vertaling oppakken

In het Nederlands kunt u bijvoorbeeld kiezen uit de Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling of Het Boek. Al deze vertalingen zijn van oorsprong gebaseerd op dezelfde grondtekst, maar de ene vertaling is moderner of oorspronkelijker dan de andere. Welke Bijbel bij u past hangt dan ook sterk af van uw kennis en smaak Grieks Nieuwe Testament, 12 x 19,5 cm. In de Griekse grondtekst, de textus receptus, de tekst die ten grondslag heeft gelegen aan de Statenvertaling Met de Vorstermanbijbel wordt meestal de eerste editie uit 1528 bedoeld. Die editie is niet goed te categoriseren als katholiek of protestants. De editie werd gepresenteerd als een nieuwe geautoriseerde rechtzinnige katholieke bijbelvertaling. Feitelijk had de uitgave een hoog eclectisch gehalte waarin nogal wat delen van de vertaling gebaseerd waren op eerder gepubliceerd materiaal. Dat was. Dit betekent dat de 'Herziene Statenvertaling' gezien dient te worden als een nieuwe vertaling. Hoewel de vertaling dichter bij de grondtekst is gebleven dan de meeste moderne vertalingen, zijn de woorden en uitdrukkingen van de oorspronkelijke teksten lang niet altijd op dezelfde strikte manier vertaald als in de Statenvertaling

Op welke grondtekst is de Herziene Statenvertaling gebaseerd? De Herziene Statenvertaling volgt de grondtekst die de Statenvertalers gebruikten, de zogenaamde Textus Receptus met daarbij de volgende aantekeningen. Oude Testament Een enkele keer volgt de Statenvertaling in het Oude Testament de Griekse vertaling ervan, de Septuaginta 'Basis Herziene Statenvertaling is volkomen achterhaald' De onlangs verschenen Herziene Statenvertaling is gebaseerd op een editie van de grondtekst van het Nieuwe Testament die 'van matige. Grondtekst A. Introductie Hoe duidelijker Jesaja over de Eindtijd spreekt, des te groter worden de afwijkingen tussen grondtekst en bestaande vertalingen. Dat geldt vooral Jesaja 63, waar allerlei details over de Eindtijd worden gegeven. Jesaja zag de toekomst, maar dat is voor veel geleerden een gesloten weg Zonder Bijbel geen Bijbeluitleg. Het klinkt logisch, maar helaas is dit niet altijd de praktijk. Wij willen u graag aansporen om de Bijbel te openen en deze zelf te lezen en te bestuderen

Verdieping met behulp van de Bijbelconcordantie van Strong. Door Hein en Elize Middelhoven. De Bijbel is oorspronkelijk in het Hebreeuws 1 (OT) en Grieks (NT) geschreven. Om een juiste interpretatie van een Bijbeltekst te geven, is het belangrijk om de tekst in de oorspronkelijke Hebreeuwse of Griekse grondtekst te bestuderen Deze interlineair (in losse hoofdstukken) is een uitgave van Scripture4all Publishing, voor deze uitgave is gebruik gemaakt van de volgende interlineair regels

HSV geen Statenvertaling meer

De gebruikte Griekse grondtekst voor de Bijbel

De Statenvertaling. Het is inmiddels bijna 400 jaar geleden dat de Statenvertaling verscheen, een betrouwbare vertaling van de grondtekst in het Nederlands. Deze vertaling heeft een grote plaats verworven in de kerken en gezinnen, tot op de dag van vandaag. Over de kwaliteiten van de Statenvertaling bestaat weinig discussie Bijbelstudie gaat een stap verder dan Bijbeluitleg , omdat men naast context ook naar grondtekst en parallelen kijkt.Met het studeren, onderzoekt men de grotere lijnen en verbanden in de Bijbel. Ook wordt door middel van Bijbelstudie vaak een leerstelling getoetst (zie Hand 17:11 en 2 Tim 3:16 ). Belangrijke methodes zijn 1 Inhoud De Statenvertaling herzien 2 Elbert Boot De Herziene Statenvertaling en de grondtekst van het Nieuwe Testament 12 Jan Krans Van sprake Canaans tot taal van Kanaän 20 De herzieningen van de Statenvertaling door de eeuwen heen Hans Beelen en Nicoline van der Sijs Het dragen van de stigmata van Jezus 30 Galaten 6:17 in de Bijbel in Gewone Taal Rieuwerd Buitenwerf Met Andere Woorden [ 29. De HSV claimt een vertaling of herziening te zijn die zo dicht mogelijk aansluit bij de grondtekst. 2 Zie hiervoor ook: Jan Krans, 'De Herziene Statenvertaling en de grondtekst van het Nieuwe Testament' in: Met Andere Woorden 29/4 (2010), 12-19

Producten - HSV-Jongerenbijbel - Deze site helpt je om een

De Statenvertaling heeft het beste de grondtalen in het Nederlands overgezet, omdat die het dichtst bij de oorspronkelijke tekst blijft, schrijft dr. P. Korteweg. Daarom moeten we deze vertaling blijven gebruiken En de herziene Statenvertaling wordt inderdaad nog wel eens verboden, alsof het een vertaling is die gevaarlijk is. Dat er in de Statenvertaling ook een vertaling is van de vorige vertaling (dus de echte oud hollandsche, waarin mensch staat ipv mens) dat is men al vergeten De Utrechtse Bijbel (eigenlijk: De Bijbel.Opnieuw uit den grondtekst vertaald) is een Nederlandse Bijbelvertaling uit het begin van de twintigste eeuw die tot stand kwam dankzij de samenwerking van de Utrechtse hoogleraren dr. Herman Theodorus Obbink (Oudtestamenticus) en Annéus Marinus Brouwer (Nieuwtestamenticus).Omdat beide hoogleraren werkzaam waren aan de Universiteit van Utrecht werd de. De vertalers van de Statenvertaling van het Nieuwe Testament gebruikten volkomen terecht de Textus Receptus, de beste grondtekst die toen - in 1637! - beschikbaar was. Maar wel een intussen compleet verouderde tekst! Compleet verouderde tekst! Wat een dwaze, ongefundeerde, ongelovige opmerking!! Heeft God Zijn Woord dan niet bewaard 'Uitgangspunt is de Statenvertaling en de door de toenmalige vertalers gebruikte handschriften van de Bijbel.' 4 Met andere woorden, bij de HSV spelen nieuwere inzichten betreffende de oorspronkelijke tekst van de bijbel geen rol. Welke invloed de verschillende grondteksten hebben op de vertaling wi

Bijbel in grondtalen – Gereformeerde BijbelstichtingGebruik Strongnummers - Peter & Vanessa Steffens

Voors en tegens van de Herziene Statenvertaling

Er zijn geen goede gronden, zoals dr. A. van de Beek die meent te zien, om af te wijken van de grondtekst van de Statenvertaling waar het gaat over Lucas 2:14. In slechts een heel klein aantal. De Herziene Statenvertaling is een letterlijke en toch makkelijk leesbare vertaling van de bijbel. Hij is zeker aan te bevelen als een van de belangrijkste Nederlandse bijbels. Spijtig dat men voor de grondtekst van het Nieuwe Testament voor de Textus Receptus heeft gekozen

Ad fontes: terug naar de bronnen van het Christendom en de West-Europese beschaving en het laatste nieuws over ons Bijbelvertaalwerk in Papoea-Nieuw-Guinea Pagina niet gevonden - Website over de Statenvertaling. Melding. De door u opgevraagde pagina bestaat niet. Maak een vervolgkeuze via deze pagina Handschriften van het Nieuwe Testament zijn delen van het Nieuwe Testament, (het laatste gedeelte van de Bijbel), die met de hand geschreven zijn.Vóór de uitvinding van de boekdrukkunst waren er alleen maar manuscripten (met de hand geschreven originelen en afschriften). Er zijn meer handschriften van het Nieuwe Testament voorhanden dan van welk ander boek uit de Oudheid ook Deze vertaling is gebaseerd op de zogenaamde Textus Receptus, de grondtekst die ook bij de Statenvertaling is gebruikt. Een van de redenen waarom dit project ter hand genomen is betreft de verouderde taal van de Delitzs c hvertaling. Delitzsch gebruikte bij zijn vertaling het oude Hebreeuws van het Oude Testament Deze vertalingen zijn mensenwerk, dus feilbaar.Ook de Statenvertaling. 4.Voordat de Statenvertaling verscheen moesten wij het doen met minder betrouwbare vertalingen zoals de Deux aes Bijbel en de vertaling van de Lutherbijbel, overgezet in het Nederlands. maar de grondtekst

Johannes 1 - Nieuwe Testament - Statenvertaling

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. 3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. 5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht Wilt u een goede Nederlandse vertaling die toch verstaanbaar is met het koloriet van de Statenvertaling, lees dan gewoon NBG-1951. Die heeft zich in elk geval aan het belangrijkste criterium van de Statenvertaling gehouden: het is een degelijke vertaling van de grondteksten. De Bijbel in Gewone Taal. Over deze uitgave kunnen we ook kort zijn: 1 In de Statenvertaling. Deze leenvertaling komt in de Statenbijbel op veel plaatsen voor, mede doordat de vertalers dicht bij de grondtekst wilden blijven. In moderne vertalingen naar Europese talen wordt dit als een hebraïsme beschouwd en vermeden. Voorbeelden uit de Statenvertaling (SV), met een indicatie van gekozen vertalingen in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) De Statenvertaling. Een ander belangrijk synodebesluit betrof de opdracht tot een nieuwe bijbelvertaling, Ze dienden bijvoorbeeld zo dicht mogelijk bij de grondtekst te blijven. Als het nodig was daarvan af te wijken moesten ze de reden daarvan in de kantlijn aangeven Er komen steeds weer nieuwe vertalingen van de Bijbel. Men zegt dat men de Bijbel meer wil laten aansluiten bij het moderne taalgebruik. In werkelijkheid raakt d

De namen in de Bijbel, betekenis & concordantieRevisie Hebreeuws Nieuwe Testament – Gereformeerde

Dit Nieuwe Testament van de Statenvertaling is een onderdeel van de Importantia Studiebijbel. De tekst van de Statenvertaling is tevens voorzien van coderingen. Deze coderingen maken het voor iedereen mogelijk uitgebreidere studie te doen naar de griekse grondtekst van het nieuwe testament Wie een betrouwbare Nederlandse Bijbelvertaling zoekt, die zo dicht mogelijk aansluit bij de grondtekst, kiest voor de Statenvertaling. De eerste druk daarvan is al in 1637 verschenen. In de loop der eeuwen is er in de Nederlandse taal bijzonder veel veranderd en voor vele mensen, met name jongeren, is de Statenbijbel niet goed meer leesbaar, omdat de taal ervan moeilijk te begrijpen is Dat was een reactie van predikanten in 1637 bij de verschijning van de nieuwe vertaling, de Statenvertaling. Bij de herziening is gebruik gemaakt van de SV, met haar kanttekeningen, van andere verta-lingen en uiteraard van de grondtekst. In de loop der tijd zijn er telkens al aanpassingen in de SV aangebracht Zo zullen weinig erbij stilstaan dat de Statenvertaling meerdere (grote) Hierbij wordt onder letterlijk dicht bij de grondtekst bedoeld, terwijl onder vrij vertaald niet (geheel) volgens de grondtekst. Verder de opmerking dat letterlijke vertalingen vaak moeilijker te lezen zijn dan de vrij vertaalde vertalingen Daarom besloten ze tot een herziening. Dat houdt in dat steeds ook de grondtekst bekeken werd wanneer een nieuwe tekst werd vastgesteld. Een herziening is dus ook geen helemaal nieuwe vertaling. De herzieners noemen het zelf een restauratie van de oude Statenvertaling

ISA: grondtekst toegankelijk voor iedereen! - AME

Wilt u een goede Nederlandse vertaling die toch verstaanbaar is met het koloriet van de Statenvertaling, lees dan gewoon NBG-1951. Die heeft zich in elk geval aan het belangrijkste criterium van de Statenvertaling gehouden: het is een degelijke vertaling van de grondteksten. De Bijbel in Gewone Taa Supporters van de Statenvertaling zijn keizers zonder kleren.Want zij kunnen hun overtuiging dat de Statenvertaling het woord van God zou zijn niet aantonen uit de Statenvertaling zelf. In plaats daarvan leunen zij op de grondtekst van waaruit de Statenvertaling is vertaald e Statenvertaling is dus niet zomaar te hertalen zonder de grondtekst ernaast te leggen. Maar ook met de grondtekst erbij is er meer nodig dan uitsluitend hertaling. Er is im-mers meer aan de hand dan veranderingen in de Nederlandse taal. Er liggen inmiddels bijna vier eeuwen tussen ons en de Statenvertalers

Portugese BIJBEL, (ACF) 2011, Groot formaat, Harde kaft,

De Statenvertaling is juist gekomen om de grondtekst in een vertaling weer te geven met als argument, verstaanbaarheid met daarbij zoveel mogelijk behoud van zuiverheid. Zuiverheid is de grondtekst. Verstaanbaarheid is de vertaling Verklarende woordenlijst Statenvertaling (pdf) Deze Verklarende woordenlijst Statenvertaling geeft op alfabetische volgorde een verklaring van tal van woorden die in de Statenvertaling gebruikt worden. Welke vertaling doet de grondtekst het meeste recht? (documentaire) Er komen steeds weer nieuwe vertalingen van de Bijbel DE BYBEL, naar de Leidsche vertaling E.J. Brill, Leiden 1899-1912 Totstandkoming Het succes van de Leidse Vertaling is gedeeltelijk voortgevloeid uit het gebrek aan succes van de Synodale Vertaling. Nadat het Nieuwe Testament van de laatstgenoemde klaar was, werd inLees meer

Hongaars, Bijbel, Gáspár Karóli, Medium formaat, Harde kaft301 Moved Permanently

De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten komt morgen en donderdag bijeen. Een van de agendapunten is de Herziene Statenvertaling. Volgens dr. R. Seldenrijk en drs. A. A. van der Schans is. ziene Statenvertaling cursief staan. Omdat in dit boek de hele bijbeltekst cursief wordt weergegeven, wordt van deze haakjes gebruikgemaakt om woorden te markeren die cursief in de gedrukte uitgave staan. Deze haak-jes geven aan dat de ingesloten woorden niet in de grondtekst voorkomen De Herziene Statenvertaling (HSV) is tot stand gekomen op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de realisatie werd een stichting opgericht: Stichting Herziening Statenvertaling. Op 4 december 2010 werd de HSV gepresenteerd in Dordrecht. De vertaling volgt de grondtekst die de Statenvertalers ook gebruikten

De Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) is een moderne, consequente, betrouwbare studievertaling, zodat je kunt onderzoeken wat er écht staat De grondtekst is vanuit een andere invalshoek vertaalt. De GBS heeft toentertijd verschillende brochures hierover uitgegeven. Deze kun je online op de site lezen. Vaak is in de HSV een veronderstelling, een invulling (dus eigenlijk een uitleg van de tekst) gemaakt in plaats van de letterelijke weergave van de grondtekst Stichting HSV reageert op GBS (1 Gaat het om de betrouwbaarheid, dan zit de Statenvertaling principieel dichter op de grondtekst. Om een zo goed mogelijk beeld van de teksten te krijgen zou je dus de Willibrord- en de Statenvertaling naast elkaar moeten leggen De Stichting E-H Depot brengt concordante vertalingen, Bijbelstudies én studietools samen op een nieuwe website: www.concordantevertaling.nl. Concordant vertalen sluit interpretaties zoveel mogelijk uit door uit te gaan van een zo consequent mogelijke vertaling van de grondtekst van de Bijbel. Met deze website kan iedereen die dat wil, aan de slag met deze vertaling

 • Swarovski oorbellen Rood.
 • Energie broeken.
 • Gulden snede gezicht.
 • Scones bewaren in vriezer.
 • HEMA verdeelstekker.
 • Weer Hurghada oktober.
 • Meervoud ski.
 • Ariel Castro casa.
 • Honda Varadero 125.
 • SamSam gastrollen.
 • Plein 4 Eindhoven MENU.
 • Gronddruk berekenen hijskraan.
 • Uitjes Hellevoetsluis.
 • Faber elektrische haard onderdelen.
 • Zwitserse Herder reu of teef.
 • Tegenovergestelde van fotogeniek.
 • Omtrek Ameland.
 • Luxe vegetarische broodjes.
 • Modhub.
 • Zwemvijver De Plas.
 • Duitse Staande hond temperament onstuimig.
 • Gaat hand in hand betekenis.
 • Toyota MPV modellen.
 • Keep calm wij worden opa en oma.
 • Luipaard winterjas.
 • HORNBACH.
 • Het College Vilvoorde leerkrachten.
 • Baby rode wallen onder ogen.
 • Pinata voetbal.
 • Lightroom achtergrond vervagen.
 • Gado gado AH.
 • Drake new song Arabic.
 • Totale omzet detailhandel 2019.
 • Buffet Susteren.
 • Lokvoer zeelt.
 • Website kopiëren.
 • Aldi skikleding.
 • Magnetron kast wit.
 • Golf Vesper.
 • Black Hair kapper Alkmaar.
 • Vouwwagen rechtop zetten.