Home

Subsidie sportaccommodaties 2021

Subsidie bouw en onderhoud sportaccommodaties: dit

De subsidieregeling 'Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' werd in 2019 gestart als compensatie voor het vervallen van de BTW-vrijstelling voor sportinvesteringen. Ook dit jaar is er weer een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. De regeling is ten opzichte van 2019 wel op een aantal punten gewijzigd Gewijzigd op: 04-11-2020. De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) helpt sportverenigingen en sportstichtingen met investeren in energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Heeft u voor dit project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen. Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (Q4 2020) Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de verhuurders van sportaccommodaties BOSA 2020: 94 miljoen subsidie voor Sportaccommodaties en -materialen Van 2019 t/m 2024 is jaarlijks een subsidie beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen. Met ingang van 1 januari 2020 is er budget beschikbaar van 94 miljoen. De regeling is op een aantal punten gewijzigd

1 De minister kan subsidie verstrekken aan amateursportorganisaties voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. 2 Op grond van deze regeling wordt slechts subsidie verstrekt voor activiteiten die aanvangen vanaf 1 januari 2019 Bijlage aanvullende subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2020. In deze bijlage bij de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties staan de maatregelen waarvoor aanvullende.

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.. Dit is een vervolg op de TASO-regeling die gold voor het tweede en derde kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (Q4 2020) Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (Q4 2020) Emancipatie en inclusie. Collectieve erkenning van Indisch Moluks Nederland; Doorstroomprogramma's po-vo voor gelijke kansen; Emancipatie van vrouwen en LHBTI; PGO subsidies; Regionale samenwerking kansengelijkheid in. Vermoedelijk is op de website van jouw gemeente op dezelfde wijze na te gaan welke subsidies beschikbaar zijn. Verruiming van de BTW-sportvrijstelling Subsidieregeling 'stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' Per 1 januari 2019 wordt de sportvrijstelling voor de btw verruimd

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie 1 De minister kan subsidie verstrekken aan een amateursportorganisatie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. 2 Op grond van deze regeling wordt slechts subsidie verstrekt voor activiteiten die aanvangen vanaf 1 januari 2019 Deze regeling was bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. U kon de tegemoetkoming aanvragen van 15 september tot en met 14 oktober 2020. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk BOSA 2020: nog ruim 50 miljoen subsidie voor sportaccommodaties en -materialen 25 oktober 2020 Sinds 1 januari is er nieuw budget beschikbaar voor BOSA-subsidie. Verenigingen en stichtingen die investeren in de accommodatie of materialen kunnen subsidie aanvragen

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Wegens enorm succes sluit de SEEH voor VvE's op 3 februari 2021 om 9:00 uur. Het totale budget is. Het budget voor EIA 2020 is € 147 miljoen. KIA heeft geen budgettaire begrenzing. Het budget voor de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) 2020 is € 87 miljoen. Hoeveel subsidie krijgt u? Via de EIA kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming 1 De minister kan subsidie verstrekken voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. 2 Op grond van deze regeling wordt slechts subsidie verstrekt voor activiteiten die aanvangen vanaf 1 januari 2019 Subsidie Archeologie en Klein Limburgs erfgoed 2020-2021 Subsidie Bibliotheek, Maatschappij en Laaggeletterdheid 2020-2023 Subsidie Bovenlokale evenementen 2020-202

U kunt subsidie aanvragen voor fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV). Het gaat om zonnepanelen met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Er zijn 6 categorieën. Voor zon-PV worden de volgende categorieën opengesteld in de SDE++ 2020: ≥ 15 kWp en < 1 MWp ≥ 1 MWp gebouwen ≥ 1 MWp veld ≥ 1 MWp veld, zonvolgen Lagere subsidie. De subsidie voor investeringen in sportaccommodaties betreft 20%. De extra subsidie voor duurzame investeringen wijzigt van 15% in 2019 naar 10% in 2020. Voor bijvoorbeeld zonnepanelen of ledverlichting is daardoor in 2020 totaal 30% subsidie te verkrijgen. Dit subsidiepercentage geldt ook voor investering in toegankelijkheid

Sinds 1 januari 2019 bestaat de subsidieregeling 'stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties' (BOSA). Veel verenigingen hebben al gebruikgemaakt van deze subsidie. De BOSA-subsidie blijft ook de komende jaren nog bestaan en dat is goed nieuws voor voetbalclubs, want de BOSA biedt kansen voor verenigingen die investeren in de sportaccommodatie en -materialen, maar ook voor andere. Gewijzigd op: 02-11-2020. Bij nieuwbouw van de sportaccommodatie komen niet alle maatregelen in aanmerking voor subsidie. Dit omdat nieuwbouw al aan wettelijke eisen moet voldoen met betrekking tot energiebesparing en duurzaamheid.. Subsidie voor sportaccommodaties in 2019 Vanaf 1 januari 2019 komt er een nieuwe subsidie voor sportaccommodaties beschikbaar. Zo wil de overheid amateursport en beweging meer stimuleren, ter compensatie van het vervallen van het recht op (een deel van de) btw-aftrek voor sportverenigingen en -stichtingen Éénmalige subsidie voor amateursportorganisatie die minimaal 20% aan omzetverlies hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager, en ligt tussen de 1.500 en 3.500 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen via een aanvraagformulier

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (Q4

Subsidieregeling sportaccommodaties. De introductie van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties Op de website van DUS-I, de uitvoeringsorganisatie voor deze subsidie, staat inmiddels een lijst met vragen en antwoorden over de subsidieregeling Sportaccommodaties De accommodatie in Neer bestaat overigens niet alleen uit een verlichte wielerbaan van 800 meter, maar ook uit een verlicht parcours voor mountainbikers en cyclocrossers. De gemeente Leudal draagt 820.000 euro bij aan de wielerbaan in Neer, de gemeente Maasgouw ruim 1,1 miljoen aan het Regionaal Tafeltennis Centrum in Wessem De subsidie voor het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt bedraagt € 10.000 per aanvrager. De subsidie voor de interne begeleiding van een stagiair en/of BBL'er bedraagt € 1.500 voor de begeleiding van een stagiair en € 5.000 voor de begeleiding van een BBL'er, met een maximum per aanvrager van € 3.000 voor de begeleiding van stagiaires en € 10.000 voor de.

BOSA 2020 - 94 miljoen subsidie - Sportsubsidie

 1. De SEEH sloot op 31 december 2020 om 23:59 uur. U kunt geen aanvraag meer indienen voor de SEEH. Per 4 januari 2021 is er voor isolatiemaatregelen wel subsidie beschikbaar via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).. U kwam in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf werd na renovatie
 2. Subsidie van maximaal € 25.000 om sportclubs groener te maken door vergroening van de buitenruimte van de sportaccommodatie met planten, struiken, bomen, het treffen van eet- en nestgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren e.d. Toepassing Begeleidingstraject om te komen tot een voorstel voor vergroening van je sportaccommodatie met planten, struiken, bomen, het treffen va
 3. Dus u wilt subsidie voor nieuwe LED sportveldverlichting? Overige door u gestelde vragen over de nieuwe subsidieregeling. Werkt de nieuwe subsidie in combinatie met de huidige EDS subsidie? Nee, de EDS subsidie komt per ingang van 1-1-2019 te vervallen en maakt plaats voor de nieuwe subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
 4. Bij exploitatie van sportaccommodaties die onder dit verlaagde tarief vallen is er weliswaar 6% btw verschuldigd over de gebruikersvergoedingen, De algemene subsidie bedraagt 20%. Voor de gehele regeling is in 2020 een budget van € 87 miljoen beschikbaar
Greenspread | Belangrijkste wijzigingen subsidieregelingen

Video: wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stimulering bouw ..

Verduurzamen sportaccommodaties – Sportbedrijf Zaanstad

Subsidies Stimulering bouw en onderhoud van

 1. der dan € 5000 worden niet verstrekt
 2. Home / NLSI Nieuws / Overzicht budget subsidie bouw en onderhoud sportaccommodaties. Per 22 oktober 2020 is er voor ongeveer € 39 miljoen subsidie aangevraagd. Voor 2020 is in totaal € 94 miljoen beschikbaar voor de regeling. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023
 3. Voor 2020 en 2021 is er 200.000 euro subsidie per jaar beschikbaar, waarbij de sportvereniging voor maximaal 1/3 van de opgenomen duurzaamheidsinvesteringen subsidie kan aanvragen. Hier bestaat de mogelijkheid voor sportverenigingen om een aanvullende subsidie aan te vragen van 10% van de duurzaamheidsinvesteringen in de sportaccommodatie (bovenop de subsidie van 20% voor de compensatie van de.
 4. Van 2019 tot 2024 is jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar voor sportverenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen. Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen stimuleren
 5. Ook in 2020 maakt u in Nederland aanspraak op de BOSA-regeling. Er is €80 miljoen aan subsidie beschikbaar! De BOSA-regeling (stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties) subsidieert 20% van de kosten voor de bouw of onderhoud van sportaccomodaties
 6. Subsidie voor sportaccommodaties in 2019 19 november 2018 Vanaf 1 januari 2019 komt er een nieuwe subsidie voor sportaccommodaties beschikbaar. Zo wil de overheid amateursport en beweging meer stimuleren, ter compensatie van het vervallen van het recht op (een deel van de) btw-aftrek voor sportverenigingen en -stichtingen
 7. g verhuurders sportaccommodaties COVID-19. Aanvragen kunnen van 15 september 2020 tot en met 15 oktober 2020 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Laatst gewijzigd op 2020-09-15 — Nieuwe regeling

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties Daarnaast kunnen amateursportorganisaties (o.a. stichtingen, verenigingen en B.V.'s zonder winstoogmerk) in dezelfde periode een subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens incl. btw), d.w.z. accommodaties bestemd en in gebruik voor de amateursport, mits Subsidie Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) Deze regeling is een stimulans voor de bouw en/of het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en/of onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende sportorganisaties geldt dat er sinds 1 januari weer een totale subsidiepot van 87 miljoen euro beschikbaar is voor investering in sportaccommodaties Subsidie zakelijke zonnepanelen: BOSA - Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties De BOSA is vanaf 2 januari 2019 in het leven geroepen. Het is de opvolging van de EDS

De subsidie in 2021. De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Je kunt geen subsidie meer aanvragen. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) Per 1 januari 2019 is de EDS subsidie vervangen door de BOSA subsidie. Deze nieuwe regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat Subsidies (inwoners en organisaties) De gemeente heeft een aantal subsidies voor inwoners, organisaties en ondernemers. U vindt de subsidieregelingen op deze pagina. De aanvraagformulieren staan er ook bij. De aanvraag van een subsidie is gratis (22 mei 2020) De provincie Noord-Holland gaat sportverenigingen helpen bij de verduurzaming van sportaccommodaties. Ook wil de provincie de acceptatie van LHBTIQ+* bij sportverenigingen bevorderen. Dit zijn de ambities die de provincie heeft vastgesteld in haar nieuwe sportbeleid. Kennissessies en challenge Naast enkele wijzigingen is er een aanvullende subsidie voor veiligheidsbeleving op sportaccommodaties opgenomen binnen de regeling. Doel van de aanvullende subsidie is om een amateursportorganisatie de mogelijkheid te bieden om onveilige of overlast-gevende situaties op de eigen accommodatie aan te pakken en de veiligheidsbeleving te vergroten

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (Q4 2020

Deze bedragen zullen in de periode 2020-2022 worden uitgegeven. Onttrekking reserve achterstallig onderhoud. Vanuit het jaarresultaat 2018 is een bestemmingsreserve gevormd voor verplichtingen voor achterstallig onderhoud verenigingen. Deze middelen worden in 2019 volledig besteed. Onderhoud sportaccommodaties Gemeentelijke subsidie: 1/3 regeling. De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn: Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties

Subsidies Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellinge

Saldo Sportaccommodaties incl. reserveringen Begroting 2020 (2e Herz.) Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024; Baten: 6.017: 640: 590: 490: 490: Lasten. Beleid. De gemeentelijke Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014) bevat de spelregels voor subsidieverlening. De verordening bepaalt dat er twee subsidievormen zijn: eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies. Een eenmalige subsidie verstrekt de gemeente voor één of meer prestaties of activiteiten die in beginsel van bepaalde duur zijn De subsidie loopt vanaf 4 januari 2021 09:00 uur. Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kunt kiezen voor een warmtepomp, Een speciale isolatie subsidie voor sportverenigingen en sportaccommodaties is uitgeput Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Wij willen het gemeentelijk sportvastgoed verduurzamen en zorgen voor een schone lucht en lagere energiekosten. Onze ambitie is dat onze gymzalen, sporthallen en zwembad binnen tien jaar energie neutraal zijn en op langere termijn klimaatneutraal, door middel van CO2-reductie en compensatie

Voor grootverbruikers: de SDE++ 2020 regeling (najaarsronde) 8. Voor kleinverbruikers: de Energie Investeringsaftrek (EIA) of de ISDE-subsidie 9. Voor groot -en kleinverbruikers: de Kleinschaligheids investeringsaftrek (KIA) 10. Voor sportaccommodaties: de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 11 De subsidieregeling 'Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties' (BOSA) bestaat sinds 1 januari 2019. Veel verenigingen hebben hier al gebruik van gemaakt. De BOSA-subsidie blijft ook de komende jaren nog bestaan en dat is goed nieuws voor voetbalclubs. Om clubs nog beter te ondersteunen organiseert de KNVB op 14 januari een speeddate in samenwerking met Sportsubsidie.nl

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Naar dienstverlening; Beleid & regelgeving Gemeenteblad 2020, 351887: Beleidsregels: Acties Authentieke versie (PDF) Informatie over Nadere regels 'toegankelijkheid sportaccommodaties 2021. Hieronder enkele wijzigingen in de Energielijst 2021 ten opzichte van 2020. De nadruk ligt daarbij vooral op nieuwe maatregelen die de klimaat- en energietransitie verder te stimuleren. De LED-verlichting voor nieuwe- en bestaande bedrijven moeten voldoen aan levensduurcriteria L90B50 om voor EIA in aanmerking te komen Voor de Subsidieregeling lerarenbeurs is het subsidieplafond en een aantal wijzigingen voor het studiejaar 2020-2021 gepubliceerd. Deze regeling geeft leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het volgen van een deficiëntie-, bachelor- of masteropleiding

Subsidies in de sport - Voor sportverenigingen en

Sportverenigingen kunnen sinds 1 januari 2019 een subsidieaanvraag doen voor investeringen in bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Bovendien biedt de regeling een aanvullende subsidie voor maatregelen die de duurzaamheid en toegankelijkheid van sportaccommodaties verbeteren Voor 2020 is er een totaal van € 87 miljoen beschikbaar voor de BOSA subsidie. De regeling vergoedt tot 20% van de gemaakte kosten voor de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties. Daarnaast vergoedt de BOSA regeling een aanvullende 10% van de kosten voor gedane energiebesparende maatregelen Subsidie kwijtschelding huurkosten amateursportorganisaties . Subsidie voor gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders die sportaccommodaties verhuren aan amateursportorganisaties en inde periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 te maken hebben met gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 20% subsidie De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Voor de regeling is in 2020 een budget van € 94 miljoen beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. de kwaliteit en de volledigheid van de aanvraag is dus enorm van belang

Subsidies die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling maar betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in 2020, worden behandeld overeenkomstig de 'Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties 2018' Drempel: minimaal 5.000 euro subsidie Aandeel: 20% van aanneemsom, incl. btw BTW belaste uitgaven aan sportaccommodatie (geen horeca, geen energiekosten) Schoonmaakkosten, onderhoudscontracten, Sportbenodigdheden (ballen, kleding, doeltjes) Investeringen in sportaccommodatie Aanvullende subsidie: +15% (vanaf 2020 +10%) •energiemaatregelen Als Amsterdamse buitensportvereniging kunt u subsidie aanvragen voor bouw, renovatie of uitbreiding van uw verenigingsaccommodatie. Het doel van deze subsidie is om een goede kwaliteit van verenigingsaccommodaties voor de Amsterdamse buitensportverenigingen te bevorderen. Lees hier hoe het werkt

ESF Duurzame Inzetbaarheid: 14 november opent

Eerste aanvraagronde (Q2 2020) Tegemoetkoming

Beëindigde subsidies en faciliteiten. Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS, vervangen door de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties), Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+), Subsidie energiebesparing eigen huis. Belangrijke informatie over subsidies. Veel subsidiemogelijkheden voor. Met subsidies ondersteunen wij ideeën en plannen in Gelderland. Let op: Vanwege onderhoudswerkzaamheden is het subsidieportaal zaterdag 6 februari 2021 niet beschikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur Subsidies. Een subsidie is een financiële bijdrage die de gemeente aan organisaties of instellingen beschikbaar stelt voor activiteiten, die zij in het belang acht van de gemeente en/of haar inwoners. Waar kan ik subsidie voor aanvragen? De gemeente heeft jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar om subsidies te verstrekken 10:35 uur - LED-Proeverij (presentatie in het clubhuis) door Martin Bolderman. Onderwerpen als led-fabrikanten, besparing, subsidie, financiering, etc. 11:15 uur - einde presentatie en naar de presentatieruimte de 'Gymzaal' op Vakbeurs Sportaccommodaties 11:30 uur - start presentatie subsidies door DUS- Duurzame sportaccommodaties dragen bij aan een duurzame samenleving. Duurzaamheid legt daarmee een verbinding tussen sport en een belangrijk maatschappelijk thema. Met het themafonds wil NOC*NSF de ontwikkeling, realisatie en behoud van duurzame sportaccommodaties stimuleren

NIEUWS - Sportsubsidie

Per 1-1-2020 is het jaarlijks beschikbare budget van €100.000 voor de Subsidie Duurzame Sportvoorzieningen al gehalveerd tot € 50.000,-. Dit betekent dat ook de subsidieregels aangepast moeten worden. Omdat de afgelopen jaren niet het gehele beschikbare bedrag voor subsidie is uitgegeven, is daarmee een soort spaarpotje opgebouwd Sinds 1 juli 2020 maak je aanspraak op een subsidie wanneer je een elektrische auto aanschaft. We zetten alle voorwaarden op een rij

Subsidies & financiering RVO

Subsidie voor duurzame energie (ISDE) Je kunt subsidie aanvragen (ISDE) voor de aanschaf van: zonneboilers, warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluiting warmtenet. Per 1 januari 2021 is er in totaal € 124 miljoen beschikbaar voor zowel particuliere gebruikers als VvE's Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19. 1 De minister kan op aanvraag een tegemoetkoming verstrekken aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19

Coöperatieve aanpak verduurzaming sport in LimburgOpenbaar natuurzwembad De Loete - Hoveniersbedrijf

BOSA - SPUK wijzigingen 2020 - Sportsubsidie

De subsidie op zonnepanelen is gestopt. U kunt gebruik maken van de Energiebespaarregeling om zonnepanelen te kopen Sportclubs en -verenigingen kunnen gebruik maken van de regeling 'Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties', oftewel de BOSA-regeling. Deze subsidieert 20% van de bouw- en/of onderhoudskosten voor sportaccommodaties. Bij een duurzame investering, zoals voor led verlichting, kan er zelfs 30% subsidie worden aangevraagd

Veel belangstelling voor subsidie energiebesparing sportaccommodaties. Er is grote belangstelling voor de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Binnen korte tijd zijn meer dan 500 aanvragen ingediend. De som van de aanvragen bedraagt was op 25 januari 5,9 miljoen euro Extra subsidie voor investeringen in energiebesparing De subsidie kan gebruikt worden voor 20% van de investering voor het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties. Daarbovenop is 15% (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing/duurzame energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking ACTIVITEITEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR AANVULLENDE SUBSIDIE Deze bijlage hoort bij de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. Het betreft de maatregelen waarvoor een aanvullende subsidie kan worden aangevraagd zoals geformuleerd in artikel 6 van deze regeling Hoeveel SDE subsidie is er in 2021 beschikbaar. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld voor de SDE subsidie in 2021. Op dit moment is het subsidiebedrag nog niet bekend gemaakt door de overheid. In 2020 was het beschikbare budget 5 miljard euro. Er wordt druk gespeculeerd over de hoogte van deze stimuleringsmaatregel voor ondernemend Nederland 2. Deze nadere regels vervallen met ingang van 1 juli 2020, met dien verstande dat deze van toepas-sing blijven op subsidies die voor die datum zijn verleend. Artikel 16 Citeertitel Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidies aanschaf- en installatiekosten energiebesparende maatregelen sportaccommodaties Subsidie voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) Sinds 2019 kunnen amateursportorganisaties gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Net als de soortgelijke SPUK regeling, wordt de BOSA regeling verlengd in 2020

 • Klimbos Zuid Holland.
 • Andere planeten.
 • Vilt stoelpoten.
 • Autorijden vandaag.
 • Air Force 1 LV8 Utility sneakers laag.
 • Wijnsteenbakpoeder stoppen met roken.
 • The Blue Hole Egypte.
 • Boxspiraal zwart wit.
 • Erven Goudstikker.
 • Draagbare fotostudio.
 • HLN Brugge ongeval.
 • Frequentie meten met multimeter.
 • Mijnbeter uit.
 • BDO averages.
 • Prequel The 100.
 • Restaurant Den Hoorn Texel.
 • Multicopy visitekaartjes.
 • Quiche met broccoli en gehakt.
 • Bereik mobiele flitser.
 • VAPH premies.
 • Chaise longue leenbakker.
 • Paul McCartney vermogen.
 • Gezonde chips maken.
 • Dierenkliniek De Brem paarden.
 • Grote notenkraker.
 • MSC zalm kopen.
 • Speeddaten 20 jaar.
 • Freddy pants low waist.
 • Kip met gember Pascale Naessens.
 • De Bever Ichtegem.
 • Erd pk.
 • Avondopleiding schoonheidsspecialiste.
 • Honda Shadow 750 ACE Specificaties.
 • Glyfall Garden AVEVE.
 • Gedragsverandering door antidepressiva.
 • Latifah rapper.
 • Roter Cystiberry gebruiksaanwijzing.
 • Epsom zout psoriasis.
 • De Woonplaats Enschede.
 • Aziatische kapper Rotterdam.
 • Goedkope camera beveiliging.