Home

Leerlijn ontwikkelen

5 stappen en 5 tips voor het ontwikkelen van leerlijn

 1. Om een leerlijn digitale geletterdheid te ontwikkelen, is het essentieel om vanuit je onderwijsvisie aan de slag te gaan. Voor Widar vormt het pedagogisch kompas het uitgangspunt voor de leerlijn digitale geletterdheid. Het pedagogisch kompas is gefundeerd op het antroposofisch mensbeeld, dat aansluit bij de grondslag van de school
 2. Het ontwikkelen van leerlijnen Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen waar basisscholen zich op richten bij de ontwikkeling van hun lesprogramma. Kerndoelen garanderen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod
 3. Door op deze manier verschillende leerlijnen te ontwikkelen en in te richten, werk je zowel samen met je collega aan de voorbereiding van je lessen als aan de uitvoering ervan. Hierdoor ben je met z'n tweeën eigenaar van het leerproces van de hele groep. Je vult elkaar aan.
 4. Sleutel tot succes bij het opstellen van een opleidingsplan zijn leerlijnen. Leerlijnen zijn een handige manier om feedback uit evaluatiegesprekken om te zetten in een concreet actieplan met trainingen en andere leermomenten. In dit e-book leer je: Wat leerlijnen zijn en hun doel is binnen een opleidingspla
 5. In een leerlijn zie je in één oogopslag wat jij als medewerker of met het hele team nodig hebt om je te ontwikkelen. Je kunt binnen een leerlijn zelf bepalen welke competenties jij wilt ontwikkelen om je leervraag te beantwoorden. Afhankelijk van je leervraag, kun je kiezen voor een losse activiteit of een leertraject
 6. leerlijnen) een zogeheten kern-leerlijn te ontwikkelen. De aandachtspunten zijn hiertoe ingedikt tot drie startpunten: verbreden van leerinhouden, verankeren van leerdoelen en verbinden van onderwerpen. Deze startpunten resulteerden in drie componenten voor de kern-leerlijn: ee
 7. Inwerkprogramma's en leerlijnen ontwikkelen 10 mei 2018 in HRD beleid, HRD-adviseur, Opleidingsadviseur, Projectmanagement. Als opleidingsfunctionaris een bijdrage leveren aan een professionaliseringsproject

Het ontwikkelen van een leerlijn die zich richt op het ontwikkelen van persoonlijke en professionele activiteiten van studenten. On Boarding (MSc) Versterken van de supportstructuur bij de Examencommissie en het creëren van coördinerende posities bij de vakgroepen voor betere afstemming van onderwijs vanuit verschillende vakgroepen Voor het VSO is de leerlijn spelontwikkeling omgezet in de leerlijn taakontwikkeling. De doelen verwijzen naar VSO-achtige taken, bijvoorbeeld het accepteren van variatie in de opdracht (eerst schroeven in een doosje doen en daarna kaarsjes in een doos doen) Een leerlijn vertaalt de kerndoelen die de overheid voor het onderwijs heeft vastgesteld in concrete tussendoelen en einddoelen. Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat de lesstof op elkaar aansluit bij de overgang naar een volgende klas of bij de overstap van primair naar voortgezet onderwijs

En daarna beginnen we weer van vooraf aan | Méér Muziek in

Leerlijn in de praktijk In de leerlijn wordt de combinatie van praktijk en training al ontwikkeld2en trainingen gegeven in samenwerking met ervaringsdeskundige co-trainers Om de ontwikkeling in de leerlijn te volgen wordt er gebruik gemaakt van het handelingsmodel. In dit model kun je als leerkracht zien of een kind de sommen op alle niveaus kan benaderen en uit kan leggen wat er gebeurt. Met behulp van dit model kun je zien waar een kind vastloopt in een rekenopdracht Deze tool is ontwikkeld om leerlijnen zichtbaar te maken. Wat is de leerlijnentool? De leerlijnentool draagt bij aan het visualiseren van gerelateerde onderdelen binnen een curriculum. In één oogopslag wordt duidelijk welke kennis en vaardigheden tijdens het curriculum aan bod komen en op welke wijze deze worden opgebouwd

Het ontwikkelen van leerlijnen Teacherschannel Pr

 1. Leerlijnen Selecteer een leerlijn voor de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen om te zien welke stappen je kunt nemen om je doelen te bereiken. Schaal 8 naar schaal 9 Schaal 9 naar schaal 10 Schaal 10 naar schaal 1
 2. Er zijn voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid ​ voor po en vo beschikbaar. Hiermee kun je de ontwikkeling van de leerling volgen, een schooleigen programma vormgeven of ideeën opdoen voor de inzet van leeractiviteiten en concrete lessen. De leerlijnen zijn te vinden via: Leerlijnen digitale geletterdheid 2018 (pdf, 1.2 MB
 3. Stichting Leerplanontwikkeling heeft een leerlijn ontwikkeld over het creatief denken en handelen van basisschoolleerlingen. SLO heeft de leerdoelen voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw apart gecategoriseerd
 4. Door leerlijnen te ontwikkelen wordt invulling gegeven aan de wijze waarop deze kennisinterventies kunnen worden uitgevoerd. Dit geeft het management een praktische tool in handen om het proces aan te kunnen sturen en vast te leggen in werkplannen. Daarnaast bieden leerlijnen de medewerker

Praktijkvoorbeeld ontwikkeltijd: leerlijnen ontwikkelen

Zij ontwikkelde tijdens haar onderzoek een analyse-instrument, richtlijnen en een ontwerp- en evaluatieaanpak. Conclusie onderzoek Konings concludeert dat culturele instellingen kunnen bijdragen aan doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs, maar dat zij dit niet altijd doen 'Werken met leerlijnen' Na deze cursus heb je een beeld waar een leerlijn minimaal aan moet voldoen en waarom je met leerlijnen zou werken. Als je de hele cursus doorgenomen hebt, is je leerlijn klaar voor gebruik. Deze cursus is voor en door docenten ontwikkeld en helpt scholen om zelf leerlijnen te kunnen ontwikkelen De CED-Groep heeft leerlijnen ontwikkeld voor Leren leren en Sociaal gedrag. De leerlijnen zijn gebaseerd op de wettelijke kerndoelen en de SLO-onderwijsdoelen. De leerlijnen zijn praktisch in het gebruik. Ze hebben een logische opbouw en alle tussendoelen zijn geformuleerd in termen van zichtbaar leerlinggedrag Door als school te kiezen voor de doorlopende leerlijn, krijgen alle groepen structureel én in een opbouwende lijn muziekles en komen alle muzikale domeinen en genres aan bod. Van pop- en elektronische muziek tot wereldmuziek, jazz en klassiek. Daardoor ontwikkelen leerlingen een brede muziekkennis en een eigen muzieksmaak Naast het ontwikkelen van deze vaardigheden, leren kinderen over muziek als onderdeel van (onze) cultuur. Overal om ons heen klinkt muziek. Door muziekonderwijs maken de kinderen kennis met de rol en plaats van muziek in de wereld om hen heen. Ze leren verschillende stijlen en genres kennen en muziek uit andere tijden en van andere culturen

Ontwikkel individuele leerlijnen in 5 stappen Download n

 1. DOORLOPENDE LEERLIJNEN VMBO -MBO ANNO 201 9 i SEO ECONOMISCH ONDERZOEK Samenvatting In het schooljaar 2018 -2019 is het aantal leerlingen in de vakmanschap- , technologie- en beroepsroutes afgenomen. De doorlopende leerlijnen hebben een positief effect op doorstroom naar het mbo. Ook switchen de leerlingen in d
 2. Leerlijnen en ontwikkelingslijnen, ontwikkeld door SLO en CED, voor leerlingen die ernstig meervoudig beperkt (emb) zijn. Het gaat om leerlingen met IQ<35. Er zijn leerlijnen voor: sensomotoriek, communicatie, zelfredzaamheid,
 3. De 'Leerlijn Mediawijsheid' vat samen welke mediawijze competenties een 'gemiddeld' kind op elke leeftijd zou moeten ontwikkelen.Ze geeft een invulling aan de eindtermen en leerplannen volgens het kader van het Mediawijs Competentiemodel.. Een leerkracht kiest nog steeds zelf zijn focus naargelang de doelgroep die hij voor zich heeft
 4. Home » Blog » Leerlijn ontwikkelen rondom digitale geletterdheid. Blog Leerlijn ontwikkelen rondom digitale geletterdheid. By Eliza 30 oktober 2018 2 Comments. Digitale geletterdheid is hot. Dit is niet zo gek, want onze digitale samenleving verandert steeds sneller

Streefdoelen/ leerlijn Taalontwikkeling 1 1. Ontluikende- en beginnende geletterdheid P Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3 Boekoriëntatie - Ontwikkelen interesse in klankovereenkomst en en -verschillen - Weten dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters met die klanken corresponderen De Leerlijn Prestatiegedrag van TeamNL. Samen zorgen we ervoor dat sporters zich optimaal kunnen ontwikkelen en maximaal presteren op het hoogste niveau. Dat is het uitgangspunt van de Leerlijn Prestatiegedrag van TeamNL. Jouw rol als TeamNL coach is hierin cruciaal Bij het ontwikkelen van leerplannen is samenhang, consistentie en opbouw van inhouden en doelen van groot belang. Afgelopen jaren zijn door SLO verschillende leerlijnen ontwikkeld (SLO, 2013). Dit document is een handreiking voor het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen voor bijvoorbeeld hoger onderwijs en MBO

Leerlijnen zijn onmisbaar voor het vormgeven van een doorgaande lijn en het afstemmen van je onderwijsaanbod op jouw leerlingen. De leerlijnen bieden het overzicht en de houvast waar je naar zoekt. Voor alle doelgroepen in het sbo en so heeft de CED-groep leerlijnen ontwikkeld Leerlijnen worden ontwikkeld om meer samenhang en continuïteit door de verschillende leerjaren te creëren, bijvoorbeeld thema- tisch, maar ook om een individuele leerlijn voor een leerling uit te kunnen zetten

Elke leerlijn bevat zijn eigen vaardigheden die ontwikkeld worden. Het overslaan of beperkt beoefenen van die leerlijn betekend dus een achterstand op dat vlak. Maar daar blijft het niet bij. Tussen leerlijnen is een sterke samenhang Hulp bij vormgeven leerlijnen De vak kernen geven een overzicht van alle voorgeschreven kerndoelen en eindtermen. U kunt deze overzichten gebruiken bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn voor een vak of leergebied. Klikt u op één van de vak kernen dan krijgt u de leerlijn van deze afzonderlijke vak kern in beeld Sinds 2016 is er een 5e lijn toegevoegd aan de 4 bestaande Lijnen binnen de SUMMA opleiding: Professionele Ontwikkeling Er bestond breed draagvlak voor een extra Lijn naast Kennis, Klinisch Denken, Klinisch Handelen en Wetenschap, mede daar er in toenemende mate belangstelling bestond voor de individuele ontwikkeling van de student tot toekomstig professional. Een goede arts is ee

Leerlijnen Zuidweste

 1. g. In de onderbouw is het belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen als verteller
 2. Het droombeeld van Cubiss is dat iedereen volwaardig deelneemt aan onze maatschappij. Wij ondersteunen organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. Denk aan het onderwijs, organisaties in het sociaal domei
 3. Leerlijnen Selecteer een leerlijn voor de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen om te zien welke stappen je kunt nemen om je doelen te bereiken. Schaal 11 naar schaal 12 Schaal 12 naar schaal 13 Schaal 13 naar schaal 1
 4. Het opzetten van leerlijnen om de 21ste-eeuwse vaardigheden praktisch aan te bieden aan leerlingen en leerkrachten. Binnen de unit-rekenen gaan we door middel van onderzoekend leren deze vaardigheden toepassen in de praktijk. Leerlingen leren op een mooie manier zich te ontwikkelen vanuit hun onderzoeksvragen en zo hiervoor oplossingen te bedenken
 5. Ontwikkelen en delen van je leerlijn Trello. Trello: we noemden Trello ook al hierboven, maar ook hier sluit deze tool perfect aan. Maak lijsten met 'To do', 'Doing' en 'Done' aan, voeg per lijst taken toe en werk stapsgewijs de taken af. Google Docs en Word Online
 6. Een leerlijn geeft voor een bepaald leergebied aan hoe kinderen van een bepaald beginniveau tot de kerndoelen komen. Cruciale momenten van de leerlijn worden tussendoelen genoemd. Aan de hand van leerlijnen en tussendoelen kunnen leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen veel beter volgen en hebben zij een leidraad om de kerndoelen te behalen
 7. De leerlijn is ontwikkeld voor professionals in het gehele werkveld, zowel werkzaam binnen klinische, ambulante als meer op begeleiding gerichte instellingen

Estafette Nieuw - Leerlijn Technisch Lezen - Leesplezier behouden of laten ontdekken en leesmotivatie ontwikkelen. - Het correct en vlot kunnen lezen van losse woorden. Leerinhoud E3: Woorden eindigend op ~b, ~d, ~dt Woorden eindigend op ~nk, ~nkt Mmkmm-woorden Mmmkm- of mkmmm-woorde De partijen die de leerlijnen gaan ontwikkelen willen er voor zorgen dat de leerlijnen worden erkend door de betreffende sector zodat het papiertje uiteindelijk echt waarde heeft. Ook moeten de opleidingen goed aansluiten bij de mogelijkheden van cliënten en de arbeidsmatige dagbestedingslocaties De leerlijnen kunnen als richtlijn worden gezien waarbinnen scholen uiteraard zelf keuzes kunnen maken. Voor de volgende vaardigheden zijn leerlijnen ontwikkeld: • plannen • samenwerken • informatievaardigheden • onderzoek doen • presenteren Voor deze vaardigheden zijn leerplankaders gemaakt, leerlijnen ontwikkeld en passende leermiddelen gezocht en gecategoriseerd. Het ontwikkelen van informatievaardigheden draait om het systematisch, effectief en efficiënt informatie zoeken, vinden en delen. Binnen de leerlijn digitale geletterdheid is deze systematiek vastgelegd in zes stappen Steeds meer scholen ontwikkelen een leerlijn en visie waarin de vaardigheden van digitale geletterdheid terugkomen. De visie geeft houvast en richtlijnen voor de leerlijn. Vooral scholen in het primair en voortgezet onderwijs werken hieraan

Naar een kern voor leerlijnen natuur- en milieueducati

 1. Om het onderwijsaanbod goed af te stemmen op jouw leerlingen en om een doorgaande lijn te creëren, zijn leerlijnen onmisbaar. De CED-Groep heeft leerlijnen ontwikkeld voor Leren leren en Sociaal gedrag.. De leerlijnen zijn gebaseerd op de wettelijke kerndoelen en de SLO-onderwijsdoelen
 2. Voorbeeld opzet training 'Een doorlopende leerlijn schrijven ontwikkelen' (Nederlands) Doelen en opbrengsten o Docenten hebben een gedeelde visie op onderwijs in schrijfvaardigheid o Docenten breiden hun didactisch repertoire uit op het gebied van schrijve
 3. De leerlijnen kunnen een hulpmiddel zijn voor het ganse schoolteam, uitgeverijen en methodiekontwikkelaars. Leraren kunnen de leerlijnen gebruiken om lesinhouden en lesmateriaal te selecteren en te controleren, om onderling af te stemmen welke leerinhouden rond verschillende gezondheidsthema's wanneer (in welk leerjaar) en in welke vakken aan bod kunnen komen
 4. g aan de door het rijk gestelde eisen

Inwerkprogramma's en leerlijnen ontwikkelen - FOCUS Leren

De Zellingen werkt hard aan een nieuwe manier van leren en ontwikkelen in de organisatie, waarbij leren op de werkplek centraal staat en schakelde Joke van Alten daarvoor in. Eén van de aspecten is het ontwerpen van een aantal leerlijnen en voor het ontwerpen van de leerlijn werkbegeleiding schakelde Joke en De Zellingen Karin in In aansluiting op deze vraag hebben wij ons de ambitie gesteld om een leerlijn te ontwikkelen voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Met behulp van deze leerlijn kunnen kinderen stap voor stap begeleid worden bij het omgaan met nieuwe media. Deze leerlijn zal van toepassing zijn voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Persoonlijke en professionele ontwikkeling Erasmus

Leerlijne

Voor het vak ICT kregen wij de opdracht om een leerlijn te ontwikkelen voor de volgende vakken: - Wiskunde - Wereldoriëntatie - Muzische vorming Ik heb gekozen voor de volgende methodes: Rekensprong 6 voor wiskunde, Mundo 6 voor wereldoriëntatie en basismap muzische vorming 3e graad voor muzische vorming. De leerlijnen. Leerlijnen. Vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK ) is al een groot aantal leerlijnen ontwikkeld. Op OverCultuur.nl vind je per kunstdiscipline een overzicht van beschikbare leerlijnen en de gegevens van de bijbehorende culturele instellingen die deze hebben ontwikkeld Doel van de leerlijn taal. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap droeg op tot het ontwikkelen van kerndoelen met daarbinnen tussendoelen, vaak per jaargroep beschreven Over de opleiding De leerlijn BIOR is bedoeld voor buurtsportcoaches en andere professionals die aan de slag willen met een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. Deze leerlijn wordt aangeboden door Fontys Sporthogeschool en SSNB. Je maakt kennis met trends en ontwikkelingen, leert hoe je het thema kunt agenderen binnen je gemeente of organisatie (beleid [

Van leerplan naar leerlijn LKC

Diverse modules worden ontwikkeld waarin muziek wordt aangeboden in combinatie met andere vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en Engels. De leerlijn muzikaal zelfbeeld maakt deel uit van de vernieuwing. Bisschop Boele, E. (2014). De muzikale ander. Groningen: Kenniscentrum Kunst en Samenleving, Hanzehogeschool Groningen. Brunt, C. (2018) ontwikkelen. • De meer fundamentele vraag waarom natuur in het onderwijs eigenlijk een must is, wordt in de Leerlijn Natuur niet specifiek beantwoord. De Leerlijn Natuur gaat vooral in op het onderwerp natuur in het daadwerkelijke onderwijs, in de lessen. Rondom het concrete onderwijs, in de school als 'onderwijssysteem' zijn er oo Leerlijn Taal Werken met de leerlijn taal Leerlijn taal De leerlijn taal is onderverdeeld in 8 onderdelen: Taalbegrip - Basisbegrippen die helpen om taal te begrijpen. Denk aan zender & ontvanger, feit & mening en functies van taal. Tekstkennis - Onderwerpen die helpen om teksten te kunnen lezen en begrijpen

Slooters leerlijn van de leraar sluit aan bij onderzoek van Rikkert van der Lans (2017): hij maakt duidelijk dat de pedagogische en didactische vaardigheden van leraren zich cumulatief ontwikkelen. Dit betekent dat leraren, gedurende hun loopbaan, steeds meer kennis opdoen en zich steeds meer vaardigheden eigen maken, in opeenvolgende stappen Leerlijn verkeer De VSV heeft, in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten, een leerlijn verkeer ontwikkeld van in de eerste kleuterklas tot in het zesde middelbaar. Wat moeten leerlingen in welk leerjaar kennen en kunnen op gebied van stappen, fietsen, verkeersregels, duurzaam verkeersgedrag en dode hoek Dit betekend dat er verschillende leerlijnen zijn ontwikkeld richting het leerdoel. Wij vinden het belangrijk dat rijinstructeurs, de leerdoelen en leerlijnen goed begrijpen. Hieronder lees je de onderwerpen van leerdoelen : • Competenties: (Een groep) rijinstructeurs moeten bepaalde kerncompetenties verder ontwikkelen In leerlijn ontwikkeling van bedrijfskundig vakmanschap leer je alle facetten van de bedrijfskunde die nodig zijn om je te ontwikkelen tot een professionele bedrijfskundige; niet vergaren van kennis, maar ook verbanden tussen de verschillende kennisgebieden, de toepassingsmogelijkheden en het daadwerkelijk toepassen ervan

Leerlijnen worden ontwikkeld om meer samenhang en continuïteit door de verschillende leerjaren te creëren, bijvoorbeeld thema-tisch, maar ook om een individuele leerlijn voor een leerling uit te kunnen zetten. Dat geldt ook voor kinderen die niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen Het document onderscheidt twaalf leerlijnen: balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop, springen, lopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikken, stoeien en bewegen op muziek. Elk van deze leerlijnen bestaat weer uit verschillende beweegvormen. Elke leerlijn bevat zijn eigen vaardigheden die ontwikkeld worden

Een doorlopende - of doorgaande - leerlijn maakt duidelijk hoe een leerling stap voor stap toewerkt naar een eindniveau. In zo'n leerlijn staat per vak/leergebied beschreven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan moet kennen en kunnen Welke leerlijn heeft prioriteit om te ontwikkelen, te verbeteren, of beter te implementeren in het onderwijs? Welke leerlijn is niet goed zichtbaar in de curriculumopbouw en cursusbeschrijvingen? Welke leerlijn is nog niet goed doordacht en/of ontwikkeld? Stap 2

Bij leerdoelgericht onderwijs gebruik je methodes en middelen als bron of stel je eigen leerlijnen samen. MijnLeerlijn adviseert, traint en begeleidt dit vanuit jarenlange kennis en ervaring. Naast het geven van advies en training heeft MijnLeerlijn innovatieve software ontwikkeld. Je kan ervoor kiezen om deze in te zetten van der Jagt, SAW, van Rens, L, Schalk, HH, Beishuizen, JJ & Pilot, A 2009, Ontwikkelen van een leerlijn 'leren onderzoeken' voor de bètavakken. in Proceedings. Leerlijn Theater THEATER IN DE METHODE De leerlijn in het kort: Theater in de Methode stelt een duidelijk kader aan doelen dat voldoet aan de kerndoelen. Het is de enige methode die vooral begin-, tussen- en einddoelen centraal stelt. Iedere maand staat een ander doel centraal. Dit doel wordt vervolgens ook meermaals herhaald Methode Rekenkracht is een unieke methode die het rekenniveau van leerlingen aantoonbaar verbetert. De strategieën worden opgebouwd via de vier niveaus van het handelingsmodel waardoor de leerlingen een goed ontwikkeld getalbegrip verwerven

Scholengroep Holland vormt het bestuur van de school. De bestuurder staat aan het hoofd van dit bestuur. Vanuit de visie ontwikkelen in vertrouwen, vertrouwen in ontwikkelen wordt er sturing gegeven aan 13 openbare scholen in de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas Praktijkvoorbeeld ontwikkeltijd: leerlijnen ontwikkelen. Geschiedenisdocenten David Hof en Theo Brandsma op het Carolus Clusius College in Zwolle hebben in 2016-2017 een subsidie van het LerarenOntwikkelFonds gekregen voor het uitwerken van verschillende leerlijnen om verschillende groepen leerlingen te kunnen bedienen. Lees hoe ze dit deden. Wat houdt de subsidie in Sinds 2016 is er een 5 e lijn toegevoegd aan de 4 bestaande Lijnen binnen de SUMMA opleiding: Professionele Ontwikkeling. Er bestond breed draagvlak voor een extra Lijn naast Kennis, Klinisch Denken, Klinisch Handelen en Wetenschap, mede daar er in toenemende mate belangstelling bestond voor de individuele ontwikkeling van de student tot toekomstig professional Volg nu Jezelf persoonlijk ontwikkelen! (leerlijn) en heb een jaar lang gratis toegang tot HP/de Tijd en nog 700+ andere cursussen en media op HOBP zakelijk leren. Jezelf persoo..

NieuwLeren, onderwijs vanuit leerlijnen NieuwLeren, onderwijs vanuit leerlijnen NieuwLeren is een innovatieve adviesorganisatie voor het onderwijs. Wij ondersteunen scholen bij het vormgeven van hun onderwijs. NieuwLeren is specialist in het ontwerpen van leerlijnen en helpt scholen die meer willen werken vanuit leerlijnen. Om scholen te helpen hebben we overzichtelijke leerlijne Doorlopende leerlijn Voortgezet onderwijs Leefstijl (weerbaarheid) Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Door de methode Leefstijl worden leerlingen zich bewust van d

Deze leerling kreeg een eigen leerlijn. Wat vond ik daarvan, dat was de vraag. Tja wat heb ik er van te vinden. Ik ken de leerling niet, de situatie niet, ik ken de mogelijkheden niet, de problematiek niet. Wel heb ik een mening over het toepassen van een eigen leerlijn vanuit mijn ervaringen in de praktijk die ik heb opgedaan als IB-er De uitgebreide leerlijn Oriëntatie op jezelf en de wereld is ook beschikbaar in de database van de module Leerlijnen in ParnasSys. Leerlijnen jonge kind: nieuwe verwijzingen mappen CPS Maak je gebruik van de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind, dan is het fijn als je voor het aanbieden van de doelen aan de slag kunt met concrete materialen De leerlijnen van Zin in leren! Zin in leven! bestaan uit ontwikkelstappen waarin vaak ook inhoudelijke elementen zijn opgenomen. De ontwikkelstappen zijn verbonden met referentieperiodes op basis van de leeftijd van de leerlingen. De referentieperiodes geven de gevoelige periodes weer BVH Techniek heeft een leerlijn ontwikkeld voor het PrO (Praktijkonderwijs) en het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs). De leerlijn werkt met de methode Basisvaardigheden. Deze technische lesmethodes zijn speciaal geschreven voor het PrO en het VSO. De methodes bestaan uit een verzamelmap met verschillende modules Hoe komt de leerlijn tot stand? Madeline: In elke leerlijn kijken we altijd naar de leeraspecten en leerbehoeften van de deelnemer. Daar sluiten we met onze leertrajecten nauw op aan. Een vastomlijnd leertraject hebben we dan ook niet standaard klaarliggen. Dit ontwikkelen we samen met de doelgroep

Een doorlopende leerlijn betreft een (deels) gezamenlijk ontwikkeld onderwijsprogramma vanaf de bovenbouw in het VMBO (leerjaar 3 en 4) tot aan diplomering in het MBO. Binnen dit onderwijsprogramma worden zowel de inhoudelijke als ook de algemeen vormende vakken meegenomen Jezelf persoonlijk ontwikkelen? Hoe zie jij dat voor je? Wat wil je weten en kunnen? Welke kennis en vaardigheden heb je nu én later nodig? Hoe zorg je voor een open mindset, waarbij je jezelf steeds wilt blijven ontwikkelen om verder te groeien? In deze leerlijn wordt je geïnformeerd over de mogelijkheden die je in je eigen hand hebt Leerlijnen De VSV heeft, in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten, een leerlijn verkeer ontwikkeld van in de eerste kleuterklas tot in het zesde jaar secundair onderwijs. Wat moeten kinderen en jongeren in welk leerjaar kennen en kunnen op gebied van stappen, fietsen, verkeersregels, duurzaam verkeersgedrag, dode hoek, groepsdruk

Met de leerlijn Management aan zet worden de volgende beoogde resultaten bereikt: Inzicht in ontwikkelbehoeften en benutten ontwikkelingspotentieel; Afstemmen van ontwikkelbehoefte medewerker met ontwikkeling organisatie; Vergroten van eigen regie en verantwoordelijkheid van medewerkers Leerlijn Economie en Ondernemen. Exameneenheden - Einddoelen - Tussendoelen - Eindtermen - Kerndoelen Op de website van de SLO treft u voor de onderbouw van het vmbo onder andere leerlijnen, kerndoelen en tussendoelen, basis- en keuzestof en een beschrijving van de samenhang tussen vakken De leerlijn die ik wil ontwikkelen heeft als doel het aanleren van digitale geletterdheid binnen het spectrum van de 21st century skills. Met als uiteindelijke doel vakoverstijgende implementatie bij reguliere vakken. Hiervoor zijn verschillende lesmodules ontwikkeld. Tijdens deze module staan de vaardigheden van digitale geletterdheid centraal

Een doorlopende leerlijn is een leerlijn die cumulatief is (wat later komt veronderstelt, sluit aan bij en bouwt voort op wat eerder is gedaan) en die aansluit bij en is afgestemd op de cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Uitgangspunt van dit project is dat cultuur een cognitieve activiteit is Ontwikkelen van een curriculum In het onderwijsprogramma van psychologie is ook een leerlijn academische vaardigheden aangebracht, zoals onderzoeks-, reflectie-, schrijf- en academisch denken vaardigheden. Ook hier is weer sprake van een opbouw: van inleidend tot gevorderd De VSV heeft, in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten, een leerlijn verkeer ontwikkeld van in de eerste kleuterklas tot in het zesde middelbaar. Wat moeten leerlingen in welk leerjaar kennen en kunnen op gebied van stappen, fietsen, verkeersregels, duurzaam verkeersgedrag en dode hoek

Mentaal. Beste TC-Jeugd, Bij iedere voetbalclub ontbreekt een structurele aanpak hoe je mentale vaardigheden kan ontwikkelen in de jeugdopleiding. Jeugdspelers worden voornamelijk technisch, tactisch en fysiek beter, maar groeien vaak mentaal niet in hetzelfde tempo mee. Toch zijn onderwerpen als zelfvertrouwen, niet tegen je verlies kunnen, omgaan met vermoeidheid, blijven vechten in verloren po De leerlijn Leven Lang Ontwikkelen sluit aan bij deze recente ontwikkelingen in de praktijk. De hbo-verpleegkundige is de aangewezen persoon om de complexe vraag van de cliënt in beeld te brengen, de hierop benodigde zorg te coördineren en in samenwerking met ketenpartners (waaronder huisarts) de zorg te leveren

Doorlopende leerlijn - Kroontjeveghel

Hoofdfasen in de leerlijn - De website van rekenkanjer

De leerlijnen zijn ontwikkeld door docenten met een goed idee voor een vak- of beroepsgerichte, mediawijze leerlijn voor het mbo. Zij kregen vanuit de regeling een geldbedrag om hun idee uit te werken en publiceren op mbomediawijs.nl en Wikiwijs; het platform waar u leermiddelen kunt zoeken, vergelijken, maken en delen Ontwikkelen van spelcompetentie Aanvallend concept Leerlijn voor de spelen Verdedigend concept Spelplezier en motivatie Geef gewicht aan LB, BB, S Technische leerlijnen. De NeVoBo heeft samen met Scope-volleybal een technische leerlijnen plan voor volleybal ontwikkeld. In het plan wordt in 7 fasen beschreven welke vaardigheden een speler moet ontwikkelen om vanaf de CMV-jeugd uiteindelijk op het niveau van nationale teams te komen Om een leerlijn te ontwikkelen, te verankeren of te verdiepen zijn financiële middelen beschikbaar binnen de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 -2020. Tot 1 juni kon hiervoor voor komend schooljaar een aanvraag ingediend worden. Volgend jaar zijn er weer mogelijkheden

Cultura heeft een leerlijn ontwikkeld die er voor zorgt dat de leerlingen in het basisonderwijs ieder jaar in aanraking komen met authentiek erfgoed en bijbehorende verhalen uit de gemeente Ede. De leerlijn vertelt het verhaal van Ede. Het maakt de geschiedenis van de eigen omgeving zichtbaar Ontwikkel een leerlijn. De Vrijwilligersacademie is door het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) gevraagd om een leerlijn te ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen die deze functie willen gaan vervullen. Dat deden we samen met de mensen die al heel lang bezig zijn met het opleiden van ervaringsdeskundigen,. De leerlijn debatteren is ontwikkeld vanuit de wens vorm te geven aan burgerschap in het onderwijs. Debatteren kan daarbij als spel een rol spelen om maatschappelijke kwesties te bespreken. Leerlingen leren voor hun mening uit te komen én tegelijkertijd de mening van anderen te respecteren Het ontwikkelen van een leerlijn projectonderwijs kan zowel op het gebied van kennis, als op het gebied van vaardigheden. In deze handreiking wordt in het bijzonder ingezoomd op vaardigheden. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het realiseren van een vaardighedenlijn. De hiervoor ontwikkelde vaardighedenlijnen zijn opgenomen in bijlage 3

Leerjaardoorbrekend werken | Thomas MoreLeerlijn zon - Veilig leren lezenIRIS Opvang - Kind centraalleerlijnen en lessenseries voJoris de Vries, auteur op LerarenOntwikkelFondsEducatieve weblog | “The more I live, the more I learnMontessori Lyceum Oostpoort • MSA
 • Werktijden verpleegkundige.
 • Optische kabel action.
 • Slim Aarons boek.
 • Toeslagen nieuws.
 • Brachioradiale jeuk ervaringen.
 • Minecraft plugins.
 • Kasteel Doornroosje Ardennen.
 • Weer Amsterdam.
 • Flapjesboek Gonnie.
 • Vogelbescherming Vlaanderen VOC.
 • Tweepersoons hoogslaper Marktplaats.
 • Steatopygie.
 • Schoolgids het Bouwens.
 • Felix Pakhuis adres.
 • Klok om te leren klokkijken.
 • Big Brother 2015.
 • Gebluste kalk gebruik.
 • Campina houdbare volle melk.
 • Jezelf leren kennen test.
 • 10 cent 1941 Nederland.
 • Verificatie sms niet ontvangen.
 • Wat is CSP.
 • Niles Vandenberg leeftijd.
 • Nep leren jasje bruin.
 • Penitentiaire beginselenwet.
 • Symptomen infectie knieprothese.
 • Stijn Van Opstal Verhelst.
 • UH 1Y Venom.
 • Vintage clothing Nike.
 • Lightroom achtergrond vervagen.
 • Dokter van wacht Opglabbeek.
 • Lightroom work from NAS.
 • ZZ Top tour 2019 nederland.
 • Woonwinkel Oisterwijk.
 • KPN storing Wijchen.
 • Chamotte steen 30x30.
 • Pimientos de Padrón Recept.
 • Josh Brolin Deadpool 2.
 • Thema Tweede Wereldoorlog.
 • Mini Keyboard Bluetooth.
 • Online nascholing.