Home

Fondsen cultuur

Hieronder treft u een selectie aan van andere fondsen waar u donaties en subsidies kunt aanvragen voor culturele initiatieven. Nationale overheidsfondsen Kunst en Cultuur. Fonds Podiumkunsten; Fonds voor Cultuurparticipatie; Mondriaan Fonds; Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; Nederlands FilmFonds; Nederlands Letterenfonds; Landelijke particuliere fondsen Het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) stelt zich ten doel activiteiten te bevorderen op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Aanvragen uit Zeeland worden behandeld door PBC Zeeland. Stichtingen en verenigingen die werkzaam zijn op de volgende terreinen: beeldende kunst; geschiedenis & letteren; monumentenzorg; muziek; natuurbehoud; theater; beurzen

Andere culturele fondsen VSBFond

 1. Cultuurfondsen op Naam. Ruim 450 bevlogen schenkers hebben bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een eigen cultureel fonds. Fondsen in Nederland met een zelfgekozen naam en doelstelling. Samen met het Cultuurfonds besteden zij hun fonds aan projecten en personen, bij leven of als nalatenschap
 2. Bankgiro Loterij Fonds. Fonds21.nl . Fonds Bank Nederlandse gemeenten (BNG) Fonds Podiumkunsten. Fonds Sluyterman van Loo. Fonds voor Cultuurparticipatie. Mondriaan Fonds. Nederlands Filmfonds. Nederlands Letterenfonds. Prins Bernhard Cultuurfonds Stichting Doen. Stimuleringsfonds Creative Industrie. VSBfond
 3. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. We geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. We zijn er voor jou, want: Cultuur. Jíj maak het. Meer over ons

Met steun van het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst), Stichting Elise Mathilde Fonds en het K.F. Hei Stichting Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen. Wij verstrekken financiering aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur stelt kinderen in staat om deel te nemen aan culturele activiteiten. Het fonds richt zich op de ondersteuning van kinderen in de... Lees mee Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn er tal van publieke fondsen die financiering verstrekken voor cultuur in de desbetreffende regio. Zo verdeelt het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) het leeuwendeel van de kunst- en cultuursubsidies van de gemeente Amsterdam en ondersteunt Cultuurfonds Almere kunstenaars en culturele organisaties in de gemeente Almere Wegwijzer voor fondsen en non-profits Inhoudelijk matchen op kenmerken en criteria. Direct voorsorteren op de juiste fondsen en non-profits Kunst en cultuur; Maatschappij en welzijn (incl. jeugd- en ouderenzorg, maatschappelijke opvang) Mensenrechten, vrede en veiligheid Door kunst en cultuur te ervaren, leren mensen beter reflecteren op zichzelf en anderen, en worden ze in staat gesteld anders te denken. Dit zorgt vaak voor een bredere kijk op de wereld en de maatschappij waarin we leven. Het leert ons met meer empathie voor anderen samen te leven

Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht is opgezet door drie overheden en vier fondsen uit de stedelijke regio Utrecht: provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en het Fentener van Vlissingen Fonds Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken Dit gebeurt vaak vanuit de gedachte dat cultuur waardevol is van zichzelf en het leef- en vestigingsklimaat in de regio sterker maakt. Een goed voorbeeld is de Cultuuragenda van Noord-Brabant, en de Cultuurnota van Noord-Holland. Op provinciaal niveau zijn er ook publieke fondsen, hierover kan je meer lezen in het dossier Fondsen in Nederland Het Cultuurfonds steunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Stichtingen, verenigingen en in sommige gevallen personen kunnen een aanvraag bij ons indienen voor financiële ondersteuning Fonds 1818 steunt maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie in de regio Den Haag. Het fonds doneert geld, voert projecten uit en verstrekt leningen

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. We geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. Ook voor jou? Want: Cultuur, jij maakt het Het fonds biedt meerdere subsidie regelingen, waaronder de Deelregeling E-Cultuur, het Gamefonds en de Non-Fictie Transmediaregeling. Binnen de Deelregeling E-cultuur kan ondersteuning worden aangevraagd voor culturele/artistieke/creatieve projecten die zich begeven binnen het domein van ontwerp, technologie, innovatie en maatschappij

Landelijke fondsen - cultuur - Z

 1. Fondsen voor cultuur op een rij Ben je op zoek naar een cultuurfonds? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om fondsen en subsidies te vinden voor de financiering van een cultureel project. Allemaal met hun eigen kenmerken, doelstellingen en eisen. Ik heb een aantal veelgebruikte fondsen voor je op een rij gezet
 2. nieuws - 02 feb '21 HR-voucherregeling voor organisaties meerjarige productiesubsidie 2021-2024. Vanaf 2 februari 2021 kunnen instellingen die meerjarige productiesubsidie 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten ontvangen, de HR-voucherregeling aanvragen. Met deze regeling kunnen culturele organisaties tot 6.000 euro (incl. btw) aan advies inwinnen bij een HR-adviseur van hun keuze
 3. Fonds 21 Nederland heeft veel ambitieuze professionals die de samenleving willen verrijken met hun ideeën. Nu en voor volgende generaties. Fonds 21 helpt die ideeën te realiseren. Projecten voor kunst en cultuur, jongeren en maatschappij. Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beto
 4. imu

Fonds Cultuur+Financiering. Fonds Cultuur+Financiering stimuleert ondernemerschap in de hele culturele en creatieve sector met een breed productaanbod. De doelstelling is om individuen en organisaties in de creatieve sector te helpen. En uiteindelijk de sector in zijn geheel te versterken. Het Fonds verstrekt leningen tegen lage rentes Fonds Gelderse Cultuur, samen doen! 14-12-2020. Provincie Gelderland stelt in 2021 € 100.000 beschikbaar voor vernieuwende participatieprojecten (projecten waaraan inwoners actief deelnemen) op het gebied van cultuur en erfgoed. We willen een breder publiek bereiken met de lancering van het Fonds Gelderse cultuur, samen doen

Fonds 1818 geeft alleen donaties ten behoeve van projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is. Aanvragende organisatie mag geen winstoogmerk hebben. vier aandachtsgebieden: Zorg en welzijn, Natuur en milieu, Kunst en cultuur, Educatie, Duurzaamheid en Jeugd Sport en cultuur geven een enorme positieve bijdrage aan het welzijn van mensen. Voor mensen die financiële zorgen hebben en voor wie meedoen daardoor niet vanzelfsprekend is, is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. Het fonds zorgt ervoor dat het gebrek aan financiële middelen geen obstakel vormt om mee te doen

Fonds voor Cultuurparticipatie voor deelname aan cultuurprojecten. Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft subsidies aan culturele initiatieven in het hele land. Want iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn, op school of in de vrije tijd. Kleinere fondsen Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus Fondsen voor ouderen Hier vind je een overzicht van fondsen die projecten voor en door ouderen ondersteunen. Prins Bernhard cultuurfonds Het fonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren ze bijzondere initiatieven en talent Fonds Podiumkunsten. Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten, via aanbod- en afnamesubsidies

Cultuurfondsen op Naa

Arbeidstoeleiding Kunst en Cultuur Maatschappelijk welzijn Gezondheidszorg Milieu, natuurbehoud en dierenbescherming Internationale samenwerking Onderwijs en onderzoek Lokale (gemeenschaps)fondsen Kerk en levensbeschouwing Armoede, schulden en urgente node Subsidies, fondsen, sponsors e.d. op het gebied van kunst en cultuur

Neem als vereniging ook zelf het initiatief: Benader je wethouder! De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), overkoepelend orgaan en vertegenwoordiger van de vele honderde Advies Raad voor Cultuur over aangepaste plannen van instellingen met 'nee, tenzij' advies i.h.k.v. de BIS 2021-2024 10-12-2020 | 16:04 De Raad voor Cultuur publiceert vandaag, 10 december, de adviezen voor de instellingen die op 4 juni een 'nee, tenzij' advies. Matchmakers in cultuur startte in 2018 in acht steden, dit werd uitgebreid naar 16 steden. Nu zijn er acht matchmakers actief in de volgende steden: Amsterdam-Zuidoost, Almere, Eindhoven, Emmen, Leeuwarden, Middelburg / Vlissingen, Rotterdam-Zuid, Zwolle. Staat jouw stad hier niet tussen? Neem dan contact op met de fondsen, zij helpen je graag. Subsidiegezocht.nl werft voornamelijk fondsen voor zorg-gerelateerde initiatieven, buurt- en welzijn projecten, organisaties die belangen behartigen van activiteiten en wij werven fondsen gericht op internationale hulp. Bijvoorbeeld fondsenwerving voor het bouwen en renoveren van scholen, ziekenhuizen en weeshuizen

Bent u op zoek naar financiering voor een project of organisatie? Hier staan websites van Nederlandse vermogensfondsen en sponsors Hieronder ziet u de fondsen en foundations die onderdeel uitmaken van het FIN-netwerk. Deze organisaties zetten zich in voor het publieke belang op uiteenlopende gebieden zoals maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur Stichting Fonds Cultuur+Financiering is een initiatief van Cultuur+Ondernemen. Het Fonds Cultuur+Financiering verstrekt financiering (leningen en garantstellingen) aan kunstenaars, creatieven en culturele organisaties. Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties in de cultuursector, fondsen en overheden Categorien Goede Doelen: Cultuur. Aankoop mogelijk gemaakt door het Johan Huizinga Fonds/Rijksmuseum FondsSlavernij is een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Met deze tentoonstelling richt het Rijksmuseum voor [] Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2021 voor Rokus Hofstede Er zijn drie verschillende projectfondsen, met elk een eigen doelstelling: Fonds Landelijk Onderscheidend: voor projecten die 's-Hertogenbosch als cultuurstad (inter)nationaal op de kaart zetten. Aanvragen mogelijk van €15.000 tot €100.000. Zie voor alle voorwaarden de subsidieregeling Landelijk Onderscheidend 2021 (pdf)

Landelijke fondsen Stichting Kunst & Cultuur

Podiumkunsten, beeldende kunst, erfgoed, cultuur op school en een bruisend amateurleven: Flevoland biedt het allemaal. De provincie wil met het cultuurbeleid ook de komende jaren volop ruimte bieden aan het beleven en maken van cultuur. Lees meer in de Cultuurnota 2021 - 2024 (pdf, 1,6 MB) Fondsen in Kunst en cultuur. Hieronder vindt u een overzicht van fondsen die aan uw zoekcriteria voldoen. De fondsen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. U kunt contact opnemen met de fondsen waarvan u denkt dat ze bij uw project passen. Op deze website zelf kunt u geen aanvraag indienen. Monumentenzorg Musea Architectuu

Homepage Fonds voor Cultuurparticipati

 1. Het Niemeijer Fonds heeft primair als doel: Het Niemeijer Fonds doneert jaarlijks een bedrag aan diverse kunstenaars om de ontplooiing van hun talenten te helpen bevorderen. Daarnaast ondersteunt ze kleinschalige projecten/initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij
 2. Fondswervingonline.nl is al tien jaar het grootste online platform op het gebied van fondswerving in het algemeen en subsidies, fondsen en sponsoring in het bijzonder
 3. Fonds 21 (voorheen SNS REAAL Fonds) is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Dat doet het fonds door het steunen van ideële doelen gericht op kunst en cultuur en op jongeren en maatschappij
 4. Zoeken binnen Cultuursubsidie Zoek. Subsidies © Podiumkunsten

Cultuur - Fondsen.or

10) Fonds voor activiteiten door jongeren. Dit fonds geeft wereldwijd subsidies aan eenmalige en kleinschalige projecten voor en door jongeren met progressieve ideeën & initiatieven. Het fonds wil dat activistische jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen De eerste twee vragen van de fondsenzoeker zijn verplicht om in te vullen om een goed overzicht met fondsen te krijgen die passen bij je project. Alle fondsen. Velden leegmaken . Alle deelnemende fondsen: Deze fondsen voldoen aan de Kunst & cultuur Mens, zorg & maatschappij Natuur, milieu & duurzaamheid Individuele nood & studie Direct naar.

Home - Fonds Cultuur+Financierin

De Twentse Fondsenzoeker helpt vermogensfondsen te zoeken in Twente. In Twente zijn tientallen charitatieve fondsen actief die zich richten op maatschappelijke doelen, internationale hulp, sport en recreatie, kunst en cultuur, gezondheidszorg, milieu, natuurbehoud en dierenbescherming, kerk en levensbeschouwing of onderwijs en onderzoek Cultuurfonds Leiden Leiden viert cultuur en wetenschap in 2022! Lees hier verder en praat met ons mee. Projecten Dit doen we Cultuurfonds Leiden is er voor alle makers en liefhebbers van cultuur in Leiden en omgevin Het Fonds heeft aanbod- en afnamesubsidies. Daarnaast zijn er subsidies op het gebied van internationalisering en de meerjarige subsidies. U kunt gebruik maken van onderstaande subsidiewijzer om de juiste regeling te selecteren Antwoorden. Den Haag - Cultuurfondsen www.denhaag.nl. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft verschillende cultuurfondsen ingesteld om de dynamiek en vernieuwing in de cultuursector te stimuleren. De fondsen hebben verschillende manieren om instellingen te ondersteunen. Bijvoorbeeld met projectsubsidies, beurzen en subsidies voor kunstenaarsinitiatieven Oranje Fonds plaatst cookies voor de werking en verbetering van deze website. Daarnaast gebruiken wij en onze partners tracking cookies op onze site om inhoud en advertenties te personaliseren, social media functies te bieden en ons websiteverkeer te analyseren. Klik op ja om akkoord te gaan met deze tracking cookies

Fondsen kunnen, als het past binnen hun doelstelling, financieel bijdragen aan inspirerende initiatieven en projecten waar stad en/of regio Rotterdam beter van wordt. Ook biedt een aantal fondsen de mogelijkheid om personen financieel te ondersteunen Het tijdelijke fonds is het resultaat van een samenwerkingsverband van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VandenEnde Foundation, Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818 en Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Fondsen en stichtingen. Sinds 2016 is de site 'Rotterdamse Fondsen' in de lucht. Op deze website vindt u een overzicht van charitatieve fondsen binnen de regio Rotterdam. Wij streven ernaar zo volledig mogelijk te zijn, maar mogelijk ontbreken er in dit overzicht subsidies en fondsen. Heeft u aanvullingen of wijzigingen

Fondsen Stichting Kunst & Cultuur

Zij hebben hun fonds opgericht in het Huis van Fondsen. Veel oprichters gingen u voor: inmiddels hebben meer dan 70 personen, bedrijven en stichtingen een fonds op naam opgericht. Sommige fondsen zijn in opbouw of starten bij testament, ruim 45 zijn actief met schenkingen Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur. Fondsen in Nederland - Cultuur+Ondernemen bij.cultuur-ondernemen.nl. De belangrijkste publieke cultuurfondsen zijn de zes rijkscultuurfondsen die zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Let op: vanuit Sena Performers Fonds is het noodzakelijk dat de betaling van muzikanten voorrang heeft. Dit zien wij graag terug in een transparant financieel en inhoudelijk eindverslag. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via sociaalcultureel@sena.nl Op deze pagina vindt u alle subsidies en regelingen die vanuit de provincie worden verstrekt, ingedeeld op interesse. Er gelden op dit moment maatregelen voor onze subsidies vanwege het coronavirus. De uitbraak van het COVID-19 kan voor u betekenen dat er vertragingen of wijzigingen optreden in de projecten die wij subsidiëren

Subsidieverordening In de subsidieverordening leest u de voorwaarden voor het aanvragen van gemeentelijke subsidie. Voor verschillende subsidies gelden niet altijd dezelfde voorwaarden. In sommige gevallen kan een Bibob-toets aan de orde zijn. De aanvraag duurt dan langer OVERZICHT FONDSEN CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ Bankgiroloterijfonds BNG Cultuurfonds Europese regeling Fonds Sluyterman van Loo (Ouderenprojecten) Fonds 1818 Fonds 21 (voorheen SNS Reaal Fonds) Fonds voor Cultuurparticipatie Jij maakt het Mee (Fonds voor Cultuurparticipatie) Anton Jurgens Fonds, gericht op kwetsbare groepen binnen de samenleving

Drachten investeert miljoen in kunst - Leeuwarder Courant

Hoe schrijf je een fonds aan? Advies - Cultuur+Onderneme

Ook in de komende periode is er structurele én flexibele financiering voor cultuur. De fondsen worden voortgezet en daarnaast wordt de nieuwe Bossche Culturele Basis (BCB) voor 2021-2024 vastgesteld. Daarin zitten organisaties die beschouwd worden als het fundament van de culturele infrastructuur Cultuur Concreet maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Wil je dit liever niet, klik dan op 'minimaal' Ziek worden? Je moet er wél aan denken. Veel culturele ondernemers onderschatten de impact van ziekte op hun leven, hun gezin en hun onderneming. Je bent ziek, kunt niet werken en hebt geen inkomen. Daarom zou iedere ondernemer moeten zorgen dat hij, als hij ziek is, niet zonder inkomen zit. Het AOV Fonds Kunst en Cultuur is een vorm van crowdsurance, AOV staat hier voor een Arbeids. Het Zadelhoff Cultuur Fonds is een stichting op initiatief van de heer en mevrouw Van Zadelhoff per ultimo 2018 in het leven geroepen. Met het oprichten van deze stichting wordt een platform gecreëerd om diverse goede doelen, vooral op het culturele vlak, financieel te ondersteunen

Fondsenzoeke

Grotere publieksparticipatie aan projecten van cultuur, natuur en wetenschap. Een grotere impact van onze bestedingen. Meer fondsen werven voor de cultuur, natuur en wetenschap. Eigen initiatieven ontwikkelen als er lacunes zijn in het aanbod vanuit de sector Je kunt entree vragen, een crowdfunding campagne starten of natuurlijk je eigen geld inleggen. Tot slot is het mogelijk om een subsidie of fonds aan te schrijven. Tegenwoordig zijn er zo veel subsidieregelingen en fondsen, dat de kans groot is dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe vind je jouw geschikte pot met goud Het K.F. Hein Fonds is er specifiek voor giften aan projecten die passen binnen de doelstellingen: cultuur en volksontwikkeling, maatschappelijk werk, monumentenzorg, natuurbehoud, podiumkunsten en volksgezondheid in de provincie Utrecht. Het Fonds steunt initiatieven met giften en garanties, maar ook met advies of publiciteit Hoe werkt het NORMA fonds? NORMA verdeelt ook subsidies onder uitvoerende kunstenaars Een uitvoerende kunstenaar is de persoon die een auteursrechtelijk beschermd werk uitvoert, zoals een (stem)acteur, muzikant of danser. via het NORMA fonds. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars. Sinds 2010 heeft het Rijk bezuinigd op cultuur. Dat had onder andere gevolgen voor de hoogte van de subsidies die culturele instellingen en fondsen ontvingen uit de Culturele Basisinfrastructuur 2013-2017. We onderzochten hoe de cultuursector de bezuinigingen heeft doorgevoerd en wat het effect ervan is

Fonds voor kunst en cultuur VSBFond

Block Buster Fonds. Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, talen, culturen, ideeën en perspectieven samenkomen. Dit wordt ervaren en gewaardeerd als een verrijking en het concreet beleven van Europa Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert culturele activiteiten. Met subsidies ondersteunt het fonds culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken. Het werkt daarbij samen met verschillende organisaties. Zoals culturele instellingen, verenigingen, erfgoedinstellingen,.

Het Lam Gods, de spiegel van de cultuur, toen en nuOrgel Veendam nu echt monumentaal - Dagblad van het NoordenToelichting bij Kerngegevenstabel | CPB

Bij de financiële steun aan personen en organisaties die zich inzetten voor cultuur en natuur geven wij voorrang aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt. Stichting DOEN Jaarlijks ondersteunt Stichting DOEN meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties, leningen en garanties Het bestuur van het fonds bestaat momenteel uit de volgende personen: De heer mr. R.J.C van Helden - voorzitter Mevrouw J.W. van Zadelhoff - Hortulanus - vice voorzitter De heer prof. dr. S. Perrick - penningmeester en secretaris Mevrouw C.G. Gehrels - bestuurslid Mevrouw E. Danker - bestuurslid Het bestuur, en daarmee het fonds, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden Er zijn verschillende landelijke fondsen waar u subsidie kunt aanvragen voor culturele initiatieven. Maar ook de gemeente geeft subsidie. Een groot deel van het budget van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem is bestemd voor cultuurparticipatieprojecten zoals amateurkunst en cultuureducatie

 • Belgische ambassade corona.
 • Ombre haar.
 • Meervoud kauwgom.
 • Wat betekent ONS.
 • University of Technology Sydney Ranking.
 • Teer verwijderen van hout.
 • PPC Loop Leiden 2020.
 • Aoc Terra Groningen.
 • Trips levenscyclus.
 • Vitamine C poeder gezond.
 • ZIEN24 contact.
 • Tupperware recepten MultiFlex vormen.
 • Darp Oorlog.
 • Mochi maken.
 • Voile gordijnen.
 • Piercing Rings.
 • Timer online and Date.
 • Kijkoperatie pols TFCC.
 • Het zwaard van Damocles.
 • Quiche aardappel prei.
 • Starmie moveset.
 • Efteling muziek lijst.
 • Iggy Pop tour 2021.
 • Leden curatorium Ger gem.
 • Boxspiraal zwart wit.
 • Boxspiraal zwart wit.
 • Wyatt Earp Death.
 • Kunststof voordeur antraciet.
 • VFG corona.
 • Ajax transfermarkt geruchten.
 • Rudolph Bakery taartplateau.
 • UB Leiden reserveren.
 • Gronddruk berekenen hijskraan.
 • Betekenis de evolutie.
 • Allergie check hond.
 • Marisken jeuk.
 • Pampers Maat 1 72 stuks.
 • 14 oz to gram.
 • Udacity Excel.
 • Kunst Amsterdam.
 • Pieterpad fietsen.